Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Telif Hakkı Bildirimi

Değerler Eğitimi Dergisi Telif Hakkı Devir Formu

Değerler Eğitimi Dergisi Editörlüğüne,

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:

a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;

b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;

c) sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali hakları DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ?ne devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;

d) tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;

e) tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin DergiPark Akademik Sistemi?ne doğru girildiğini;

 f) makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;

g) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;

h) sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ yetkililerince sınırsız olarak kullanılmak üzere DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ?ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin

a) patent hakları;

b) yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;

c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ?nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ?DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ ve Dergi Editörlerinin? hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.