Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 46

Jenerik

46. SAYI JENERİK

Dergimizin 46. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  1

Ortopedik Engelli Bireylerin Camideki Din Hizmetlerinde ve Erişimde Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri

Yazar: Rahime ÇELİK

Engelli bireyler günlük yaşantılarında fiziksel ve duygusal olarak birçok problemle karşılaşmaktadır. Fiziksel engellerle daha çok karşılaşan ortopedik engelliler, toplum yaşamında birçok hizmete ulaşmakta zorluk yaşamaktadırlar. Engellilerin gündelik ihtiyaçlarının yanında faydalanmak istedikleri hizmetlerden biri de camilerdeki din hizmetleridir. Bu çalışmada ortopedik engelli bireylerin camiye ve camide verilen din hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunlara yönelik görüşleri tespit edilmee çalışılmış, engelli gözüyle cami hakkındaki değerlendirmeleri belirlenmeye çalışılmıştır. devamını oku

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  2

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi "Dünya ve Ahiret" ile "Kur'an'a Göre Hz. Muhammed" Ünite Kazanımlarının Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları ile Uyumu ve Öğrenmeleriyle İlişkisi (Kayseri Örneği)

Yazarlar: Hatice ARI, Süleyman AKYÜREK

Öğrencilerin öğrenmelerinde etkili şartlardan biri olan onların ilgi ve ihtiyaçları program değerlendirme ve geliştirme çalışmalarında dikkate alınan bir husustur. Din eğitimi esnasında ilgi duyduğu, merak ettiği bir konuyla karşılaşan öğrencinin öğrenme isteği daha yüksek olacak ve öğrenmenin gerçekleşmesi daha kolay sağlanacaktır. Araştırmada DKAB Dersi öğretim programı kazanımları, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına ilişkin düşünceleri ışığında incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı 2018 yılına hazırlanan DKAB Dersi Öğretim Programı, on birinci sınıf Dünya ve Ahiret, Kur'an'a Göre Hz. devamını oku

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  3

Ortaokul Öğrencilerinin Algıladıkları Öğretmen Tutumları ve Saygı Değerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ve Aralarındaki İlişki

Yazarlar: Nurcan ÖZCAN, Yusuf KESKİN, Şener DOĞAN

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin algıladıkları öğretmen tutumlarının ve sahip oldukları saygı değerinin ne düzeyde olduğunu, aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını, cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre anlamlı derecede farklılaşmanın olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinde okuyan 359 öğrenci oluşturmaktadır. Veri tplama aracı olarak "Öğretmen Tutumları Öğrenci Formu" ve "Saygılı Olma Eğilimi Ölçeği" kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  4

İnsani Değer Yönelimli Siber Zorbalık Psiko-Eğitim Programının Etkililiğinin Sınanması

Yazarlar: Çiğdem BERBER ÇELİK, Semanur HACIOĞLU, Hatice TERZİ

Teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanan ergenlerin siber ortamlarda zorbalığa maruz kaldıkları ve bu durumu çözmeye yönelik girişimlerinin de sınırlı olduğu görülmektedir. Bu anlamda söz konusu sorunun çözümüne yönelik müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada, insani değerler temelli hazırlanan psiko-eğitim programının, ergenlerin siber zorbalığa ilişkin duyarlılıkları ve baş etme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yarı deneysel desene göre tasarlanan araştırmaın çalışma grubunda, Karadeniz bölgesindeki bir ortaöğretim kurumunda 9. devamını oku

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  5

İlkokulda Değerler Eğitimini Zorlaştıran Faktörler Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Yusuf TOSUN, İshak KOZİKOĞLU

Bu araştırma, ilkokulda değerler eğitimini zorlaştıran faktörlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeye dönük bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada beşli Likert tipi 36 maddelik taslak ölçek formu hazırlanmıştır. 189 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonuçları, ölçeğin 34 maddelik yedi faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ve ölçeğe ait toplam varyansın %68.654'ünü açıkladığını ortaya koymuştur. Ayrıca 419 öğretmenden elde edilen verlerle Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış ve AFA ile belirlenen, yedi faktörden oluşan 34 maddelik yapının DFA ile doğrulandığı sonucu ortaya çıkmıştır. devamını oku

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  6

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Hak ve Sorumluluk Bilinci ile Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki

Yazarlar: Hakan ÖNGÖREN, Ali YILMAZ

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin dijital hak ve sorumluluk bilinci ile sosyal ve duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamda belirlenen çalışma grubu İstanbul ili Kartal ilçesindeki ortaokullarda yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören 380 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak dijital vatandaşlık ölçeği ve sosyal ve duygusal öğrenme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler araştırmanın amacına yönelik larak tarama ve betimsel ilişkisel/korelasyonel desenle analiz edilmiştir. devamını oku

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  7

Batı Toplumlarında İslamofobi ve Değerler: İngiltere\'deki İslamofobik Saldırıların Müslüman Erkekler Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Yazar: Durali KARACAN

Batı toplumlarının halkları ve hükümetleri genellikle, çok kültürlü ve çoğulcu yapılarının temeli olduğunu iddia ettikleri değerlerle gurur duymaktadırlar. Batı dünyasında son yıllarda ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi gibi çeşitli nefret suçlarında artış görülmektedir ve bu durum Batılı toplumların evrensel veya Batılı değerlere gerçekten ne kadar sahip çıktığına dair sorgulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı İslamofobi'nin evrensel ya da Batılı değerlere nasl zarar verdiğini incelemektir. devamını oku

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  8

Jandarmada Ahlak ve Değer Eğitimi

Yazarlar: Onur GÜVEN, İsmail Hakkı Demircioğlu

Ahlak ve değer eğitimi, toplumların gelişmişlik düzeyini yansıtan önemli göstergelerdendir. Şüphesiz her toplumun kendine özgü değerleri olduğu gibi her mesleğin de kendisini özgün kılan bazı ahlaki ve değer ölçütleri bulunur. Bu kapsamda jandarma mesleği de özellikleri itibariyle diğer mesleklerden ayrılır. Türk jandarması terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, sınır güvenliğinden kaçakçılığa kadar birçok problemle başarıyla mücadele etmektedir. İşte bu başarısının altında ahlak ve değereğitiminin önemi büyüktür. devamını oku

SAYI 45

Jenerik

45. SAYI JENERİK

Dergimizin 45. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.
Daha fazla gör
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.