Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Yayın İlkeleri

Yayıncı

Değerler Eğitimi Dergisi, Ensar Neşriyat (İstanbul/Türkiye) tarafından yayımlanır.    

Yayın Periyodu

Değerler Eğitimi Dergisi, yılda iki kez (25 Haz. ? 25 Aralık) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

 

Makale Kabul

 • Değerler Eğitimi Dergisi'ne gönderilecek makalelerde; alanına katkı sağlayacak özgün bir çalışma olması şartı aranır.
 • Makalelerin Değerler Eğitimi Dergisi?nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, gerekli açıklamalar belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.
 • Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
 • Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına / yazarlarına aittir.

 

Makale Değerlendirme Süreci

Makaleler ön-kontrol, değerlendirme ve düzenleme olmak üzere üç aşamada yayına hazır hale gelir.

Ön-kontrol

 • Gönderilen makaleler öncelikle derginin yayın politikasına uygunluğu açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda makale ön-kontrol adımında editör tarafından reddedilebilir.
 • Makaleler şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen makaleler, gerekli düzeltmelerin yapılarak tekrar gönderilmesi için yazara iade edilir.
 • Makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir. 

Değerlendirme

 • Ön-kontrol yapıldıktan sonra makale, editör tarafından alan editörüne yönlendirilir. Alan editörü değerlendirme için makaleyi ilgili alanda en az iki hakeme gönderir.
 • Değerlendirmede akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.
 • Dergide çift taraflı kör hakemlik uygulanır.
 • Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır.
 • Hakem değerlendirme süreci için hakemlere 4 hafta süre verilir.
 • Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir; veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.
 • Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayın Kurulu bu itirazı değerlendirerek karara bağlar.
 • Yazarlar, Hakem ve Yayın Kurulu?nun geri bildirimlerini dikkate alarak gerekli düzeltmeleri 1 ay içerisinde tamamlamak durumundadır.
 • Ön inceleme veya hakem değerlendirme süreci sonrasında yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde tutulma hakkı mahfuzdur.

Düzeltme

 • Hakemlerden olumlu rapor alan makaleler düzenleme adımına yönlendirilir. Bu adımda editörün yönlendirmesiyle dil kontrolü, düzeltme ve son okuma işlemleri görevli kişilerce yapılır.
 • Dergiye gönderilen makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına en geç 4 ay içerisinde karar verilir.
 • Türkçe metinler için Abstract ve Summary, diğer dillerde yazılan metinler için ise Abstract, Öz, Türkçe Özet ve Summary bölümlerinin gramatik kontrolü yapılır. Düzeltme istenen metinler yazarlara tekrar gönderilir.

 

Yayın Dili

Değerler Eğitimi Dergisi Türkçe ve İngilizce makaleler kabul etmektedir.

Makaleler, İngilizce başlık, öz/abstract (200 kelime), anahtar kelimeler (3-5 kavram), genişletilmiş özet/summary (1500 kelime) ve APA atıf stilinde hazırlanan kaynakça içerir. 

 

Atıf ve Referans Sistemi

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmaktadır.

 

İntihal Tespit Politikası

İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. İntihal tespit edilen yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.

 

Açık Erişim Politikası

Değerler Eğitimi Dergisi kâr amacı gütmeksizin bilimsel araştırmaların paylaşımını desteklemekte ve içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Dergi, Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

 

Arşivlenme

Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere uluslararası indeks kurumlarına, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir. 

 

Yayın Ücret Politikası

Değerler Eğitimi Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

 

Telif Hakkı

Değerler Eğitimi Dergisi?nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Dergi Editörlüğü'ne devredilmiş sayılır. 

Değerler Eğitimi Dergisi?ne çalışma gönderecek yazar(lar), "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini başvuru sürecinde online olarak doldurur ve imzalar.

Telif Hakkı devri ile birlikte yazarların şu hakları ise saklıdır:

 • Patent hakları
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.