Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

YAZARLARA NOTLAR

YAZIM KURALLARI


Makale Şablonu

Tablo Şablonu


Biçimsel Özellikler

Makale Dosyasının isimlendirilmesi: Makale dosyanızın ismini ?Yazar Versiyonu? şeklinde kaydedip bu nüshayı DergiPark sistemi üzerinden gönderiniz.

Sayfa Düzeni: 

A4 boyutunda;

alt, üst, sağ ve sol 2,5 cm boşluk

iki yana yaslı,

satır sonu tirelemesiz

paragraf başlarında 0,5 cm girinti konmalıdır. 

Paragraf Yapısı: paragraf sekmesinde ?aralık? bölümünde;

önce ve sonra alanı 6 nk (6 pt)

satır aralığı 1,5 olmalıdır.

Yazı Tipi: Times New Roman, ana başlıklar ve metin 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Öz ve metin altı açıklamalar 10 punto olmalıdır.

Sayfa Sınırı: Belirtilen şablona uygun olarak hazırlanmış bir makale 8.000 kelimeyi aşmamalıdır.

Makalenin Bölümleri

Başlık: Makale başlığı sayfaya ortalı ve bold yazılmalıdır. Başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük (ve, ile, de, vb. bağlaçlar hariç) olmalıdır.

Yazar İsimleri: Makaleler Dergipark sistemi üzerinden alındığı ve hakemlik süreçleri bu sistem üzerinden yürütüldüğü için gönderilen makalelerde yazar isimleri yazılmamalıdır. Yazar isimleri yer alan makaleler işleme alınmaz ve iade edilir.

Öz: 200 kelime olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 10 punto olmalıdır.

Anahtar kelimeler: 3-5 kelime arasında olmalıdır.

Ana Metin:

Deneysel, nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümlerini içermelidir.

Deneysel, nicel ve nitel çalışmalar yöntem kısmında örneklem/çalışma grubu/veri kaynağı, veri toplama araçları, verilerin analizi gibi alt bölümleri içermelidir.

Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.

Metin içerisinde vurgulanması düşünülen kelime veya cümlelerde bold biçimi kullanılmamalıdır. Vurgular tırnak işareti (? ?) is?areti veya italik ile yapılmalıdır.

Dog?rudan alıntılar normal metne go?re soldan girintili ve 11 punto ile yazılır. Ayrıca italik bic?iminde go?sterilmez. Ayrı paragraf yapılan dog?rudan alıntılar ? ? ic?erisinde go?sterilmez.

Madde imleri arasında paragraf aralığı verilmemelidir.

Referanslar ve Kaynakça:

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Bu yazım kurallarıyla ilgili özet bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır.

İngilizce Bölüm:

Makalenin bu bölümü İngilizce başlık, Abstract/Öz (200 kelime), anahtar kelimeler (3-5 kelime), genişletilmiş özet/summary (1500 kelime) ve APA stilinde hazırlanmış kaynakça içerir. 

Tablolar, Şekiller ve Ekler:

Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır.

Çalışmaya eklenen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir.

Çalışmaya eklenen resim ve grafiklerin orijinal dosyaları da metinden ayrı kaydedilerek gönderilmelidir. Şekil ve resimler yüksek çözünürlükte olmalıdır.

Metin içersindeki tablo ve grafikler resim formatında olmamalıdır.

Değerler Eğitimi Dergisi?nin belirli bir tablo şablonu bulunmaktadır. Tablolar bu şablona uygun hazırlanmalıdır. Tablo şablonu için tıklayınız.

Tablo ve şekillerde satır aralığı tek olmalıdır. Gerektiğinde daha küçük punto kullanılabilir.

Ekler: Her bir ek, kaynakçadan sonra ayrı sayfalarda verilmelidir.


Başlık Sırası ve Biçimi

Başlıklandırmada herhangi bir harf veya rakam numaralandırması yapılmamalıdır.

1. düzeydeki başlıklar Giriş, Yo?ntem, Bulgular, Tartıs?ma?dır.

Dört du?zeyden daha fazla bas?lık olus?turulması o?nerilmemektedir.

Makale Başlığı: Makale başlığını olus?turan kelimelerin ilk harfleri bu?yu?k yazılmalıdır (istisna: ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman ku?c?u?k harfle yazılır).

1. düzey başlık: İlk Harfler Büyük, ortaya hizalı, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf sola dayalı. İkinci paragraf ve sonraki paragraflar 0.5 cm içerden.

2. düzey başlık : İlk Harfler Büyük, sola dayalı, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf sola dayalı. İkinci paragraf ve sonraki paragraflar 0.5 cm içerden.

3. düzey başlık : Sadece ilk kelimenin ilk harfi bu?yu?k, 0,5 cm ic?erden, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf başlık hizasında yani 0,5 cm ic?erden.

4. düzey başlık: Sadece ilk kelimenin ilk harfi bu?yu?k, 0,5 cm ic?erden, bold ve italik. Başlığın sonuna nokta konur, metin başlıkla aynı satırda devam eder.

Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablo ve S?ekil ifadeleri (Tablo 1, S?ekil 1 gibi) du?z bic?imde kullanılır. Tablo ve s?ekil bas?lıklarını olus?turan kelimelerin ilk harfleri bu?yu?k yazılır. Tablo başlığı, tablonun içinde ilk hücreye yazılır.

Makale Yazım Şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynakça ve Referans Gösterme Kuralları

Değerler Eğitimi Dergisi?nde Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı)?da belirtilen yazım kuralları uygulanmaktadır. Bu yazım kuralları ile ilgili özet bilgi, Tu?rk Ku?tu?phaneciler Derneği Yayınları?nca hazırlanan rehberde sunulmuştur:

Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme,Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları, Hazırlayanlar: İpek Şencan& Gu?leda Doğan, Tu?rk Ku?tu?phaneciler Derneği Yayınları, Ankara: 2017,(2.basım). eISBN: 978-975-6351-50-5

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.