Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  1

Anne Baba Tutumlarının Bireylerin Din Algısına Etkisi

Yazar: Sümeyra BİLECİK

Doğumdan itibaren bireyin kişiliğinin önce aile sonra da okul ve sosyal çevrenin etkisiyle şekillendiği dikkate alınırsa, ailenin önemi ortaya çıkacaktır. Ailelerin çocuklara karşı en temel görevlerinden biri, onların din eğitimidir. Fıtrattan gelen inanma ihtiyacı ve din duygusunun doğru bir eğitimle desteklenmesi bireyin ilerleyen yaşlarında din algısını ve dine karşı tutumunu etkileyecektir. Bu bağlamda, ana-babalık üslubu da denilen anne baba tutumu, çocuğun kişilik gelişiminin yanında dini gelişimi ve yetişkinlik dönemindeki dindarlığı üzerinde de farklı etkiler bırakmaktadır. Bu araştırmada, genel olarak; demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve ilgisiz anne baba tutumu şeklinde gruplandırılan anne baba tutumlarının, (onların din eğitimi anlayışlarının etkilediği varsayılarak) bireyin din algısını ve dindarlık düzeyini ne şekilde etkilediği, farklı aile yapıları içerisinde yetişmiş bireylerle yapılan görüşmeler çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca ideal anne baba tutumunun din eğitimi açısından öneminin fark ettirilmesi ve bu ideal tutuma ulaşmada ebeveynlere rehberlik edecek bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Din, Anne Baba Tutumu, Din Eğitimi, Din Algısı
Cilt 15, No 33, 7 - 38, Haziran 2017
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi