Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 41

CİLT  19

Haziran 2021

MAKALE  7

Görev Odaklı Değerler Eğitimi (GODE): Örnek Bir Uygulamaya İlişkin Veli Görüşleri

Yazar: Yusuf YILDIRIM

Bu çalışma, velilerin değerler eğitimi ve uygulanan görev odaklı değerler eğitimi (GODE) çalışmalarına yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan GODE, beşinci sınıfta öğrenim gören otuz öğrenciyle yürütülmüştür. GODE, yedi aylık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte öğrenciler çiçek yetiştirmişlerdir. Ayrıca 7 defa öğrencilerle 4 defa da velilerle çalışmaya yönelik oturum düzenlenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomoloji) deseni çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu 7'si erkek, 12'si kadın toplam 19 öğrenci velisidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak velilerinin görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin çalışma bittikten sonra da çiçek bakım işlerini yapmaya devam ettikleri saptanmıştır. Veliler değerler eğitimini "değerlerin eğitimi", "ahlaklı olmak", "toplumsal davranış eğitimi" ve "edepli olmak" şeklinde tanımlamışlardır. Velilere göre, "değerlerin yaşanması", "iyi bir gelecek ", "kişisel gelişim ", "bireysel hayat", "toplum huzuru " için değerler eğitimi gereklidir. Veliler GODE süresince öğrencilerde "sahiplenme", "sorumluluk bilinci kazanma", "çiçeklere karşı duyarlılık", "araştırmacı bir kişilik" gibi davranış değişiklikleri gözlemlemişlerdir. Öğrencilerde "sorumluluk bilinci gelişmesi", "çiçeklere karşı ilgilerinin artması" ve "yaparak yaşayarak öğrenmeleri"ni sağladığı için faydalı olarak belirtilmiştir. Velilere göre öğrenciler bu süreçten "sorumluluk sahibi olma", "emek verme", "sahiplenme" ve "başarabilme" gibi kazanımlar elde etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Doğal mirasa duyarlılık, Görev odaklı değerler eğitimi, Sorumluluk
Cilt 19, No 41, 245 - 276, Haziran 2021
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi