Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 41

CİLT  19

Haziran 2021

MAKALE  9

Kırsalda ve Kentte Yaşayan Kadınların Aile Değerlerinin Karşılaştırılması

Yazarlar: Arzu ÖZYÜREK, Ayşenur AYDIN

Bu çalışmada, kırsalda ve kent merkezinde ikamet eden evli kadınların aile değerlerinin kişisel bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, kırsalda ikamet eden 60 ve şehir merkezinde ikamet eden 84 kadın olmak üzere toplam 144 evli kadın oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Aile Değerleri Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, kırsaldaki kadınlardan bireysel görüşme yoluyla, şehir merkezindeki kadınlardan çevrimiçi katılım yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde normallik dağılımı dikkate alınarak Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri ile Spearman Brown Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; kırsalda yaşayan kadınların kentte yaşayanlara göre daha fazla oranda aileyi geleneksel olarak değerlendirdikleri, çocuk bakımında anneye önem atfettikleri, çocuk yetiştirme rolüne önem verdikleri, ailede demokratik katılım olması gerektiğini düşündükleri, ailenin sosyal ve ekonomik bir yapı olarak algıladıkları, akraba ilişkilerine önem verdikleri ve geniş aileye olumlu baktıkları belirlenmiştir. Kentte yaşayan kadınların kırsalda yaşayanlara göre daha fazla cinsellikle ilgili konularda serbestlikten yana oldukları, konvansiyonel olmayan değerleri önemsedikleri, eşler arası sadakate önem verdikleri ve aile saadeti için şiddeti meşru gördükleri belirlenmiştir. Kadınların çalışıp çalışmama durumu, yaşı, öğrenim durumu, evlilik süresi ve çocuk sayısı ile aile değerlerine bakışları arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile değerleri, Kırsal, Kadınlar
Cilt 19, No 41, 313 - 349, Haziran 2021
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.