Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 36

CİLT  16

Aralık 2018

MAKALE  2

Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Tarih Öğretmen Adaylarının Gözüyle Türk Dünyası Temel Değerleri: Fatih Eğitim Fakültesi Örneği

Yazarlar: İsmail Hakkı Demircioğlu, Ebru DEMİRCİOĞLU, İnanç GENÇ

Bu çalışmanın amacı, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Pedagoji Programı'na devam eden tarih öğretmen adaylarının Türk Dünyası değerleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma, nitel araştırma desenine göre düzenlenmiş olup veriler açık-uçlu anket aracılığıyla toplanmıştır. İlgili literatür ve araştırma sorusu ışığında geliştirilen ve pilot çalışma sonrası son şekli verilen veri toplama aracı, 46 kız 43 erkek olmak üzere toplam 89 öğretmen adayına uygulanmıştır. Anket verileri betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir.

Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının değer kavramını tam anlamıyla tanımlayamadıkları, Türk Dünyası kavramını da coğrafya merkezli olmak üzere; coğrafya, nüfus, dil ve kültür bağlamında açıkladıkları belirlenmiştir. Türk Dünyası'nın temel değerleriyle ilgili, adayların ilk beş tercihi ise; bağımsızlık, adalet, vatan sevgisi, hoşgörülü olma ve din olmuştur. Türk Dünyası'nın temel değerleri arasında gösterilen; aile birliği, sevgi, saygı, estetik, temizlik, sağlıklı olmaya özen gösterme, sorumluluk, bilimsellik, misafirperverlik, onurlu olma, dayanışma, cömertlik ve yardımseverlik gibi değerlerden ise haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarih eğitimi, Türk dünyası, Değer, Tarih öğretmen adayı
Cilt 16, No 36, 39 - 56, Aralık 2018
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi