Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 44

CİLT  20

Aralık 2022

MAKALE  7

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları

Yazarlar: Mustafa EROL, Mehmet Umut AKBAKLA, Nuray KARABIÇAK

Bu araştırmanın temel amacı geleneksel çocuk oyunları dersini alan sınıf öğretmeni adaylarının geleneksel çocuk oyunlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultuda çalışma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını, İstanbul'da bir üniversitede seçmeli geleneksel çocuk oyunları dersini alan ve ölçüt örneklem seçme yöntemi ile belirlenen 10 sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmeni adayları geleneksel çocuk oyunlarının değer eğitimi, beceri gelişimi, eğitsel işlev ve somut olmayan kültürel mirasa katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda araştırmanın verileri geleneksel çocuk oyunlarının içerdiği değerler, geleneksel çocuk oyunlarının kazandırdığı beceriler, geleneksel çocuk oyunlarının eğitsel işlevi ve geleneksel çocuk oyunlarının somut olmayan kültürel mirasa katkısı şeklinde tema olarak sunulmuştur. Elde edilen temalar bulgular kısmında öğretmen adayları ifadelerinden bire bir alıntılarla desteklenmiştir. Çalışmanın bulguları dikkate alındığında geleneksel çocuk oyunlarının eğitim ortamlarında kullanılmasının önemli olduğu söylenebilir

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Çocuk Oyunları, Kültürel Miras, Değerler ve Beceriler, Sınıf Öğretmeni Adayları
Cilt 20, No 44, 491 - 517, Aralık 2022
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.