Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 37

CİLT  17

Haziran 2019

MAKALE  8

Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Karşılaştırması: Türkiye ve Fransa

Yazarlar: Özlem BEKTAŞ, Engin ZABUN

Bu araştırmada Türkiye İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı ile Fransa Vatandaşlık ve Ahlak Eğitimi Programı'nda kazanımlarda yer alan değer türleri ve ilişkili olduğu içerik bağlamında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda her iki ülke vatandaşlık eğitimi programında en fazla demokratik değerlere yer verildiği, bunu Türkiye programında sosyal değerlerin, Fransa programında vatandaşlık değerlerinin izlediği, Fransa programında arkadaşlık, dostluk, sevgi, aile birliğine önem verme ve sabır değerlerine ilişkin kazanımların ise yer almadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Fransa programında "duyarlılık" değerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı, Türkiye programında "sorumluluk" ve "bireysel haklara" ilişkin kazanımların daha fazla olduğu, Fransa programında en fazla "adalet", Türkiye programında en fazla "özgürlük" değerine yer verildiği görülmüştür. En alt sırada olan değerler ise, Türkiye programında "laiklik", Fransa programında ise"kardeşlik"tir. Türkiye ve Fransa vatandaşlık eğitimi programlarında değer türleri ile ilişkili kazanımların içeriklerinde ise benzer ve farklı konular tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık, Değer, Öğretim programı, Türkiye, Fransa
Cilt 17, No 37, 247 - 289, Haziran 2019
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.