Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 45

Jenerik

45. SAYI JENERİK

Dergimizin 45. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  1

Öğreticilerin Gözünden 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğretim Programındaki Soyut Kavramların Öğretimi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yazarlar: Fatmanur ÇELİK, Ahmet ÇAKMAK

Bu araştırmada 4-6 yaş Kur'an kursu programında bulunan Allah, dua, sevgi adalet, saygı gibi soyut kavramların öğretiminde yaşanan problemlerin ve bu kavramların öğretimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede araştırmanın temel problemi "4-6 yaş Kur'an kursu öğretim programındaki soyut kavramların öğretimi nasıl yapılmaktadır?" olarak belirlenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre tasarlanmıştır. Çalışma grubu 'Kadrolu 4-6 yaş Kur'a Kursu öğreticileri' olarak belirlenmiştir. devamını oku

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  2

Amerikalı Hristiyan Ailede Din Eğitimi Süreçlerine Örnek Olarak ChildFaith Adlı Eserin İncelenmesi

Yazar: Hülya BAŞTÜRK

Hristiyanlığın egemen olduğu bir ülkede yaygın din eğitimi pratiklerini bütün ayrıntılarıyla ve birincil kaynaklardan görmek hem eğitimciler hem de araştırmacılar için önemli bir referans noktasıdır. Hristiyanlık eğitimi verilen ülkelerde ailede din eğitiminin nasıl sunulduğu noktasında akademik kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Amerika'da Hristiyan bir ailenin bebeklik ve çocukluk dönemi din eğitimi sürecini teorik ve pratik yönleriyle inceleyen "ChildFaith" isimli eser, din eğitimi ile ilgii birçok çalışması olan yazarların akademik tecrübeleri ve kendi çocuklarını yetiştirirken edindikleri tecrübeyle kaleme alınmıştır. devamını oku

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  3

Yükseköğretimde Akademisyenlerin Değer Eğitimi Algıları: Din Eğitimi Anabilim Dalı Özelinde Fenomenolojik Bir Araştırma

Yazarlar: Tuba KURT, Mehmet KOYUNCU

Bu araştırmanın amacı İlahiyat Fakültelerinin Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapmakta olan akademisyenlerin, değerlerin uygulanışı konusundaki deneyimlerini ve bu deneyimlerle ilişkili olan görüşlerini ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenolojik desen ile yürütülmüştür. Çalışma grubunun belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya farklı üniversitelerde görev yapan 12 akademisyen katılmıştır. Araştıra verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. devamını oku

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  4

Eğitimde Ahlâki Liderlik Teorisi: Nitel Bir Araştırma

Yazarlar: Ahmet KILIÇ, Macid YILMAZ

Toplumların huzurlu yaşam sürdürmeleri için vazgeçilmez değerler bütünü addedilen ahlâk, doğru davranış olarak topluma yansıtıldığında iyi ahlâk, kötü davranış olarak yansıtıldığında ise kötü ahlâk şeklinde nitelendirilir. İyi ahlâka sahip olan bireylerin ilâhî emirlere uygun yaşayışları olduğuna inanılır ve ahlâki davranışlarıyla toplum tarafından takdir edilir. İyi ahlâka sahip olup çevresini etkileyen ve onlar üzerinde kalıcı iz bırakan lider vasıflı kişiler ise ahlâki lider olarak tanımlaabilir. devamını oku

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  5

Ebeveyn Tutumları ile Okul Öncesi Çocukların Sosyal Değer Kazanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Neslihan YURT, Arzu ÖZYÜREK

Bu çalışmada, ebeveyn tutumlarının okul öncesi çocuklarının sosyal değer kazanımlarına etkisi incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmada, çalışma grubunu okul öncesi kurumlarında eğitimini sürdüren 210 çocuk ve bu çocukların anneleri (n=210) oluşturmaktadır. Çocuklara ilişkin veriler bireysel olarak ölçeğin uygulanmasıyla, anne-babalara ilişkin veriler ise annelere uygulanan ölçeklerle toplanmıştır. Veri toplamada Anne-Baba Tutum Ölçeği, Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutularını Değerlendirme Ölçeği ve Okul Öncesi Sosyal Değer Kazanımı Ölçeğinden yararlanılmıştır. devamını oku

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  6

Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Verilen Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Yazarlar: Seviye ARSLAN, Murat İNCE

Bu araştırma, Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, karma yöntem desenlerinden sıralı açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmaya Bolu ili Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde yer alan yedi farklı okulda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 315 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar 162 kız ve 153 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öğretmen görüşlerini almak içn ise MEB'de görev yapan 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin katılımı sağlanmıştır. devamını oku

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  7

Sınıf Öğretmenleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Duygu Durumları ile Değerler Eğitimi Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Cihat YAŞAROĞLU, Eyüp TABARA

Öğretmenlerin duygu durumlarının, öğretimin niteliğini etkilediği gibi değerler eğitimine yönelik tutumla da ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, değerler eğitimini tüm derslerde uygulayan ilköğretim sınıf öğretmenleri ile değerlerin bir öğrenme alanı olarak yer aldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersini okutan öğretmenlerin duygu durumları ile değerler eğitimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek adına çalışmada ilişkise tarama modeli kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  8

Ailelere Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Aile ve Dini Rehberlik Büroları

Yazar: Hatice KILINÇER

Toplum için vazgeçilmez olan aile dinler için de önemini her zaman korumaya devam etmiştir. Din ve aile arasındaki yakın ilişkinin varlığı bilinse de bilim dünyası ihmal ettiği bu alana son yıllarda ilgi göstermeye başlamıştır. Çalışmamız Türkiye'de aileye Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti vermekle yükümlü olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerinin (ADRB) kurulma gerekçesi, görev ve faaliyetleri, ADRB'de görev yapan uzmanların eğitimi, mesleki yeterlilikleri, zorlandıkları alanlar, deste alan kişilerin talep ve beklentileri ile ilgili genel bir resim ortaya koymaktır. devamını oku

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  9

Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Anadolu İmam Hatip Lisesi Akaid Dersi Öğretim Programının Temel Amaçlarının Gerçekleşme Durumu

Yazarlar: Medine BEKTAŞ, Cemil OSMANOĞLU

Bu araştırmada Anadolu İmam Hatip liselerindeki (AİHL) Akaid dersi öğretim programının temel amaçlarının gerçekleşme durumu dersi alan AİHL öğrencileri ve bu derse giren meslek dersi öğretmenlerinin görüşleri ışığında incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada Akaid dersinin inançla ilgili hususlarda sağlıklı bilgi ve tutumlar kazandırma, iman esaslarını bir bütün olarak içselleştirme, öğrencilerin inanç gelişimi sürecinde yaşadıkları problemlerle baş etme becerilerini geliştirme durumu, dersin ileniş sürecinde yaşanan zorluklar ve nedenleri ile de ilişkilendirilerek irdelenmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.