Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 45

CİLT  21

Haziran 2023

MAKALE  6

Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Verilen Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Yazarlar: Seviye ARSLAN, Murat İNCE

Bu araştırma, Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, karma yöntem desenlerinden sıralı açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmaya Bolu ili Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde yer alan yedi farklı okulda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 315 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar 162 kız ve 153 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öğretmen görüşlerini almak için ise MEB'de görev yapan 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin katılımı sağlanmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla, öğrencilere yönelik geliştirilen "İnsani Değerler Ölçeği" ve yarı yapılandırılmış "Öğretmen Görüşme Formu" kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrenci değer düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci değer düzeylerinin cinsiyete ve sınıflarına göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Öğretmenlerin değer eğitimine ilişkin görüşlerinde, öğretmenlerin değer eğitiminde rol model olması gerektiği ve değer eğitiminde teknoloji ve kitle iletişim araçlarının bilinçsiz kullanımı sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
Cilt 21, No 45, 151 - 167, Haziran 2023
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.