Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  9

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Metinlerinde Yer Alan Değerler

Yazar: Fatma SUSAR KIRMIZI

Türkçe dersinde temel bir öğrenme aracı olan metinler güncel ve geçmiş yaşamdan izler taşıdığı, kişiler arası etkili iletişime vurgu yaptığı için genç kuşaklara kazandırılmak istenen değerlerin iletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İlkokul çağın içerisinde bulunulan dönem itibariyle değer eğitimi açısından özel bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinleri inceleyerek var olan değerleri belirlemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Değerlerin belirlenmesinde Aydın ve Akyol Gürler (2012) tarafından yapılan sınıflandırma temel alınmıştır. Çalışmada, kitapta yer alan metinlerin tümü incelenerek değerler ve değerlerin yer aldığı tümcelere ilişkin örnek alıntılara yer verilmiştir. Metinlerde yer alan değerler dört ana grupta toplanmıştır. 1. Sosyal yaşama ilişkin değerler; 2. Evrensel düşüncenin gelişimine ilişkin değerler; 3. Ülkeye bağlılığa ilişkin değerler; 4. Kişinin kendisini tanımasına ilişkin değerler. Türkçe Dersi kitabında yer alan metinlerde en çok vurgulanan üç alt değer sırasıyla doğa sevgisi/doğal çevreye duyarlılık (% 35), iyimser olma/olumlu düşünebilme (% 27,5), millet sevgisi (% 22,5) değerleridir.

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Türkçe dersi, Ders kitabı
Cilt 12, No 27, 217 - 259, Haziran 2014
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.