Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  1

Ahlaki Gelişim Düzeyleri ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: H. Yusuf ACUNER, Fatih CAMADAN, Musa TÜRKAN

Bu makale, ahlaki gelişim düzeyleri ile mükemmeliyetçilikleri çeşitli değişkenler açısından inceleyen saha araştırmasının bulgularını içermektedir. Araştırma, 2011- 2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nde çeşitli programlarda 1. sınıfta öğrenim gören 222'si kız 130'u erkek toplam 352 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması ise 18.20'dir. Veri toplama aracı olarak, Değerlerin Belirlenmesi Testi (Defining Issues est: DIT) Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  2

Birlikte Yaşamaya Yönelik Değerlerin Müslüman ve Hristiyanlar Arasında Gerçekleşme İmkânı (Mardin İli Örneği)

Yazar: Akif AKTO

Bu çalışmanın amacı birlikte yaşamaya yönelik değerlerlerin Müslüman ve Hristiyanlar arasında gerçekleşme imkanının belirlenmesidir. Araştırmanın amacı birlikte yaşamaya yönelik değerler olarak nitelendirilen değerlerin Müslümanlar ve Hristiyanların birlikte yaşadığı bir coğrafyada gerçekleşme imkânı açısından anlamlı ilişkisinin olup olmadığını sınamaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlgili analizlerde deg?is?kenlerle ilgili ki-kare testi uyglanmıs?tır. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  3

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yazar: Mücahit ARPACI

Bu araştırmada İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi (ÖMB) derslerine yönelik tutumlarını; cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma; 2011- 2012 eğitim-öğretim yılı Ankara, İstanbul, Dokuz Eylül, Ondokuz Mayıs, Uludağ ve Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 226 üniversite son sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araşırmada veri toplama aracı olarak Yüksel (2009) tarafından geliştirilen 42 maddelik Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Ölçeği kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  4

Türk Atasözlerindeki Dinî ve Ahlakî Motiflerin Eğitim-Öğretim Ortamında Kullanılması

Yazar: Semra ÇİNEMRE

Bu çalışmanın amacı, içerisinde pek çok dinî ve ahlakî değer taşıyan Türk atasözlerinin eğitim-öğretim ortamında nasıl kullanılabileceğine dair içerik analizi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle belli başlı bazı atasözleri kaynakları taranarak dinî ve ahlakî unsur taşıyan atasözleri tespit edilmiştir. Daha sonra, tespit edilen atasözleri, ilettiği düşünülen dinî ve ahlakî değere göre tasnif edilmiştir. Atasözleri tasnif edilirken bahsi geçen değeri örnekleyebilme ve kaynağını aldıklar dinî referanslarla ilişkilendirilebilme özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  5

Kişi Olmanın Değeri ve Değerlerin Kişi Olmadaki Yeri

Yazar: Nurten GÖKALP

Felsefede 'kişi olmak' deyimi kişiliğe çok önem veren bir düşünce hareketinin temel kavramı olarak belirlenir. Felsefe tarihinde ilk dönemlerden beri çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan 'kişi olmak' kavramının içeriği tahlil edildiğinde insan olmaktan ayrı ve farklı bir duruma işaret edildiği görülür. İnsanı insan yapan temel özellikler bütün insanlarda ortaktır. Bu özelliklere sahip olmak bakımından insanlar arasında fark da yoktur. 'Kişi olmak' ise sahip olunan bu ortak ve temel özelliklerinkullanılmasına dayalı bir boyut olarak önemli ve değerlidir. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  6

Batı'da Yaşayan Türklerin Farklı Dini Gruplarla İletişimleri Bağlamında Din Eğitimi İhtiyaçları

Yazar: Banu GÜRER

Yurtdışında yaşama tecrübesi farklı kültürleri yakından tanıma imkânını beraberinde getirir. Bu imkân tek taraflı bir tanımadan ziyade "tanışma" anlamını da taşır. Çünkü kişiler hem farklılıkları tanır hem de bu farklılıklara mensup bireylere ve gruplara kendilerini tanıtır. Bu nedenle farklı kültüre ve dine mensup insanları tanıma sürecinde kişi hem onlar hakkında hem de kendi hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı hisseder. Çalışmamız Batı'da yaşayan Türkler arasında bu ihtiyacın ortaya çıkıp ıkmadığını, ortaya çıkan ihtiyacın hangi konuları içerdiğini, bu ihtiyacın karşılanmasında hangi faktörlerin etkili olduğunu farklı dini gruplarla iletişim bağlamında ele almaya çalışmaktadır. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  7

Ergenlerin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordayan Değişkenlerden Biri Olarak: İnsani Değerler

Yazarlar: Ali KARABABA, Tuncay ORAL, Bülent DİLMAÇ

Bu çalışmanın amacı ergenlerde insani değerlerin başarı amaç yönelimlerini yordamadaki rolünü incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezinde liselere devam eden 421 öğrenciden (162 kız, 259 erkek) oluşmaktadır. Araştırma kapsamında ergenlerin insani değerlerini ölçmek için Dilmaç (2007) tarafından geliştirilen İnsani Değerler Ölçeği, başarı amaç yönelimlerini ölçmek için Akın (2006) tarafından geliştirilen Başarı Yönelimleri Ölçeği kullanılmıtır. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  8

Çevre ve Din Eğitimi: İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Yazar: Emine KESKİNER

Doğal çevreye dair sorunların zamanımızda artarak devam etmesi, meseleye disiplinlerarası bir nitelik kazandırmakta, dinlerin konuyla ilgili mesajlarına gitgide daha fazla ilgi duyulmaktadır. Ülkemizde çevre ve din konusundaki çalışmaların daha çok teorik düzeyde kaldığı görülmekte, konuyla ilgili nicel ve nitel araştırmalara ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Zihinsel alt yapıların oluşumunda ve şekillenmesindeki etkisinden hareketle bu çalışmada inceleme konusu olarak ders kitapları seçilmiş,ders kitaplarından da din eğitimi denilince akla ilk gelen kurumlarımızdan olan İmam Hatip Liselerinin meslek dersleri kitapları tercih edilmiştir. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  9

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Metinlerinde Yer Alan Değerler

Yazar: Fatma SUSAR KIRMIZI

Türkçe dersinde temel bir öğrenme aracı olan metinler güncel ve geçmiş yaşamdan izler taşıdığı, kişiler arası etkili iletişime vurgu yaptığı için genç kuşaklara kazandırılmak istenen değerlerin iletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İlkokul çağın içerisinde bulunulan dönem itibariyle değer eğitimi açısından özel bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinleri inceleyerek var olan değerleri belirlemektir. Bu araştırmada nitel araştırm yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  10

Benlik ve Ahlaki Kimlik

Yazar: Oya ONAT KOCABIYIK

Bireyler tarafından gösterilen ahlaki davranışlar, toplumda var olan düzenin devam etmesini sağlamaktayken, ahlak dışı davranışlar toplumda karmaşa ve huzursuzluk yaratabilmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin ahlaklı davranışlar gösterebilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle, ahlaki davranışların nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek için, bireylerin sahip oldukları ahlaki kimliklerini bilmek gerekir. Bireylerin sahip oldukları ahlaki kimliklerinin ortaya çıkmasında benlik önemli görev üstlenektedir. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  11

İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Yazarlar: Mehmet KURTULMUŞ, Rasim TÖSTEN, Ayhan GÜNDAŞ

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim 1. kademe öğretmenlerinin değerler eğitimi sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırma betimsel bir çalışma olup, Diyarbakır İli merkez ilçelerinde görev yapan 4358 öğretmen içerisinden tesadüfî örnekleme metodu ile seçilen 360 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla, 22 maddeden oluşan likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için iç tutarlılık katsayısına (Cronbach alpha) bakılmış ve0. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  12

Montessori Eğitiminin Çocuklarda Sorumluluk Alma, Sırasını Bekleme, Başladığı İşi Bitirme Becerisine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: Özden KUŞÇU, Yağmur BOZDAŞ, S. Sunay YILDIRIM DOĞRU

Bu çalışmada Montessori eğitiminin çocuklarda sorumluluk alma, sırasını bekleme, başladığı işi bitirme, becerisine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Konya Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden 4-6 yaş aralığındaki 30 deney 30 kontrol grubu olmak üzere 60 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada sorumluluk alma, sırasını bekleme ve başladığı işi bitirme olmak üzere üç beceri ile ilgili "Sırasını Bekleme, SorumlulukAlma ve Başladığı İşi Bitirme Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  13

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının Öğretmenlerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Bazı Değişkenler İle İlişkisinin İncelenmesi

Yazarlar: Saide ÖZBEY, Didem TÜRKOĞLU, Aycan BÜYÜKTANIR BULDUR

Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimine ilişkin yetkinlik inançlarının; öğretmenlerin mezun oldukları okul türü, kıdemleri, yaşları, mesleği tercih etme sebepleri, sınıflarındaki çocukların sosyoekonomik durumları ve öğretmenlerin çocuk sevme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Mamak, Yenimahalle, Keçiören merkez ilçeleri ile Sivas il merkezinde Mevlana ve Alibaba mahallesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rsmi okul öncesi eğitim kurumları ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının 3?5 yaş grubunda görev yapan, araştırmaya gönüllü katılan 155 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.