Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  11

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Saygı İfade Kalıpları

Yazarlar: Filiz METE, Murat DAĞ

 Okula başlayana kadar tamamen doğal yollarla ailesinden değerler eğitimi alan çocuğa, okula başladığı zaman bu değerlerin öğretimi planlı ve bilinçli şekilde gerçekleştirilmektedir. Zira değerler dolaylı olarak, toplumların yaşam ve gelişim seyrini değiştirebilme gücüne sahiptir. Toplumsal değerlerin ve ahlaki standartların gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. Bu araştırmanın amacı; Türkçe dersi kapsamında değerler eğitiminde karşılık bulan saygı ifade kalıplarının 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alma durumunu tespit etmek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırmanın problem durumu, değerler eğitimiyle ilgili saygı ifade kalıplarının 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alma düzeyinin yeterli olup olmadığıdır. Bu bağlamda metinlerde ve etkinliklerde geçen saygı ifade kalıplarının neler olduğu, karşılık ifadelerinin olup olmadığı ve doğrudan saygı ifade kalıplarının ele alındığı tema, metin veya etkinliğin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma, nitel araştırma olarak desenlenmiş ve nitel araştırma yöntemleri kapsamında, doküman taraması kullanılmıştır. Bu araştırmada Özgün Yayınevi'nin 5. sınıf Türkçe ders kitabıdır. Bu bağlamda kitapta yer alan metinlerin tamamı ve metne bağlı etkinliklerin hepsi incelemeye dâhil edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen ifade kalıpları tablolar hâlinde sunulmuş ve bulgular yorumlanarak mevcut durum ortaya koyulmuştur. Sonuçta 5. sınıf Türkçe ders kitabının saygı değerini içerdiği ancak saygı ifade kalıplarına yer verme konusunda metin veya etkinliklerde yeterli olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Değerler eğitimi, Saygı, İfade kalıpları
Cilt 17, No 38, 333 - 355, Aralık 2019
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.