Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 38

Jenerik

38. SAYI JENERİK

Dergimizin 38. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  1

Bir Medya Aracı Olarak Sinemanın Din Eğitiminde Kullanımı: Baudrillard'ın Simülasyon Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme

Yazar: Süleyman GÜMÜŞ

Bu makale, Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramı üzerinden, din eğitiminde sinemanın kullanılabilirliğini analiz etme amacını taşımaktadır. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır: birinci bölümde simülasyon kuramı açıklanmış; ikinci bölümde, simülasyonun bireyi ve toplumu dönüştürmesi üzerinde durulmuş ve son bölümde de düşünür tarafından bir simülasyon modeli olarak kabul edilen sinemanın eğitsel imkân ve sınırlılıkları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, kendi tekil durumunun sınırlılığıda din eğitiminin hedeflerine ulaştırmak için uygun görülen bir araç, kültür eleştirisi olan simülasyon teorisi merkeze alınarak tümel bir bakış açısında kritik edilmiştir. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  2

Okul Öncesi Dönemdeki Korunmaya Muhtaç Çocukların Ahlâki Değer Yapılarının Çocuklara İlişkin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Ankara Örneklemi

Yazarlar: Elif YORGUN YAŞAR, Saide ÖZBEY

Araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden korunmaya muhtaç olan 61- 72 aylık çocukların ahlaki değer yapılarının kurum ile ilgili bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu değişkenler kurumda kalma süresi, aile yanına izinli gitme durumu, yakınları tarafından ziyaret edilme durumu, kardeşleriyle birlikte/ayrı olma durumu ve korunma altına alınma nedeni olarak ele alınmıştır. Araştırmada "Genel Bilgi Formu (Korunmaya muhtaç olan çocuklarla ilgili)" ve "Ahlaki Değer Yapsını Belirleme Ölçeği" kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  3

İngiltere'de Müslüman Ailelerin Ev Okulu Tecrübeleri ve Türkiye'de Ev Okulunun İmkânı

Yazar: Abdurrahman HENDEK

Bu makale İngiltere'de Müslüman ailelerin "ev okulu" (home schooling) tecrübelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı çalışmada İngiltere'de ev okulunun ne olduğu, Müslüman aileler tarafından nasıl ve niçin uygulandığı sorularının cevapları aranmıştır. Bunun için, İngiltere'de ev okulunu tercih eden Müslüman ailelerle mülakatlar yapılmış, bunun yanında ilgili literatür, Müslüman ev okulu derneklerinin yayınları ve ev okulu tecrübelerini nternet üzerinden paylaşan ailelerin blogları incelenmiştir. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  4

Müziğin Bir Öğretim Aracı Olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı, Tutum ve Bilgiyi Hatırlama Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Yazar: Muhammed BABACAN

Bu araştırmanın amacı, müziğin bir öğretim aracı olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, derse karşı tutumları ve öğrendiklerini hatırlama düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın deneysel kısmı, 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde İstanbul ilinde MEB'e bağlı iki okulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 5. sınıfa devam eden 65'i deney, 68'i kontrol olmak üzere toplam 133 öğrenci oluşturmakadır. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  5

Ortaokul Öğretim Programlarındaki Kazanımların Karakter Eğitimi Analizi

Yazarlar: Özlem GÖKÇE TEKİN, Gülay BEDİR

 Bu araştırmanın amacı ortaokul düzeyindeki bazı derslerin kazanımlar açısından karakter eğitimini ne ölçüde desteklediğini belirlemektir. Araştırmanın evrenini ortaokullara ait bütün derslerin öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise ortaokul seviyesindeki zorunlu dersler oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Programların incelenmesi için dokümantasyon tekniği kullanılmıştır. Derslere ait öğretim programları, kazanımlar açısından karakter eğitminin içerik ve kapsamına göre ele alınarak incelenmiştir. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  6

Öğretmenlerin Mesleki Değerlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: İshak KOZİKOĞLU, Ömer BEKLER

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin mesleki değerlere sahip olma düzeylerini ve bu değerlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapmakta olan farklı branşlardan 541 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla ''Mesleki Değerler Ölçeği'' ve "yarı-yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analiznde betimsel istatistikler, t testi, ANOVA ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  7

İlkokul Programlarında (1-4) Yer Alan ve Kazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğrenci Velilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Yazarlar: Beste DİNÇER, Ümit GÖZEL

Değerler toplumu oluşturan bireylerin hayata bakışını yansıtmaktadır. Geleceğe emin adımlarla yürümek ve erdemli bir nesil yetiştirmek için değerler eğitiminin tesadüflere bırakılmadan planlı ve programlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu açıdan programların uygulayıcıları olarak öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Ancak değerleri kazandırmak sadece okulun ve öğretmenlerin görevi değildir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmanın temel amacı, «İlkokul Programlarında (1-4) yer alan e kazandırılması hedeflenen değerlere ilişkin sınıf öğretmenleri ve öğrenci velilerinin görüşlerini incelemektir. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  8

Montessori Eğitim Yaklaşımının Din Eğitimine Uygulanması: Godly Play Örneği

Yazar: Cemil Oruç

 Maria Montessori çocuk eğitimi konusunda hem teorik hem de uygulamalı birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Montessori'nin çalışmaları incelendiğinde hem çocuk eğitiminde hem de -çok bilinmemekle birlikte- din eğitiminde özgün girişimlerde bulunduğu görülür. Çalışmamız; Montessori'nin din eğitimi konusundaki uygulamalarını farklı yönleri ile ele almayı, Jerome W. Berryman'ın geliştirdiği Godly Play yaklaşımını teorik temeller ve uygulama süreçleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  9

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri

Yazarlar: Hatice Kübra AKITÜRK, Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının değerler eğitimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 116 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu öğrenciler ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, sekiz açık uçlu sorudan oluşan Değerler Eğitimine Yönelik Görüş Formu kullaılarak elde edilmiştir. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  10

Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi ve Diğer Duyuşsal Süreçlerde Ölçme ve Değerlendirme: Sorunlar ve Çözüme Yönelik Etkinlik Örnekleri

Yazarlar: Mustafa TAHİROĞLU, Turhan ÇETİN

Bilindiği üzere, ölçme ve değerlendirme bilişsel, duyuşsal ve psikomotor kazanımlar olmak üzere üç alanda ele alınmaktadır. Bu alanlardaki bilişsel ve psikomotor kazanımlar, belli sınavlar veya etkinliklerle kolaylıkla ölçülebilirken, duyuşsal kazanımların ölçülmesi bu kadar kolay olmayabilir. Çünkü duyuşsal davranışların, kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi kişinin o anki içinde bulunduğu koşullara göre de değişebileceği; bu yüzden de tek bir doğru veya yanlışın olmadığı savunulmakadır. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  11

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Saygı İfade Kalıpları

Yazarlar: Filiz METE, Murat DAĞ

 Okula başlayana kadar tamamen doğal yollarla ailesinden değerler eğitimi alan çocuğa, okula başladığı zaman bu değerlerin öğretimi planlı ve bilinçli şekilde gerçekleştirilmektedir. Zira değerler dolaylı olarak, toplumların yaşam ve gelişim seyrini değiştirebilme gücüne sahiptir. Toplumsal değerlerin ve ahlaki standartların gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. Bu araştırmanın amacı; Türkçe dersi kapsamında değerler eğitiminde karşılık bulan saygı ifade kalıplarının 5. sınıf Türkçe drs kitabında yer alma durumunu tespit etmek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.