Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  6

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabında Yer Alan Değerler ve İngilizce Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri

Yazarlar: Saime GÜL, F. Özge MAVİŞ SEVİM

Bu araştırmada ilk olarak Ortaokul 5. sınıf İngilizce Happy English Ders Kitabı, aktarılan değerler bağlamında analiz edilmiştir. Araştırmanın bu kısmında doküman analizi tekniği kullanılmış ve veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda arkadaşlık, sağlıklı yaşam, sporseverlik, yardımseverlik ve nezaket gibi değerlere sıklıkla yer verildiği, Milli Eğitim Bakanlığının İngilizce öğretim programında öne çıkardığı adalet, dürüstlük, sevgi, saygı, vatanseverlik ve özdenetim gibi değerlere ilişkin verilere çok az rastlandığı tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer amacı, İngilizce öğretmenlerinin 5.sınıf ders kitaplarındaki değerler eğitimiyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında çalışan 40 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış anket formları kullanılmış ve verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenler farklı kültürleri tanıma, anlama ve saygı, kendi milli ve manevi değerlerimizi kazanmayı sağlama, kişilik/karakter gelişimi sağlama ve derse karşı ilgiyi artırma gibi yönlerden değerler eğitiminin gerekli olduğunu düşünmektedirler. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kitaptaki değerler eğitimine yönelik etkinlik, içerik ve görsellerin yeterli olmadığı görüşünde olduğu tespit edilmiştir. Ders kitaplarının yetersizliği/etkinlik eksikliği, ailelerden destek alamama, bazı değerlerin içselleştirilmesinin ve uygulanmasının zor olması ve müfredat yoğunluğu gibi nedenlerden dolayı öğretmenler, değerler eğitimi yaparken zorlandıklarını belirtmişlerdir ve bu sorunların çözümüne ilişkin çeşitli önerilerde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler Eğitimi, İngilizce Kitabı, İngilizce Öğretmenleri
Cilt 19, No 42, 187 - 226, Aralık 2021
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi