Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 42

Jenerik

42. SAYI JENERİK

Dergimizin 42. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  1

İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Kültürel Ögelerin İncelenmesi

Yazar: M. Fatih GÜVENDİ

Bu araştırmada, ilkokul fen bilimleri ders kitaplarında yer alan kültürel ögelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde fen bilimleri ders kitaplarında yer alan metinler, hikâyeler, görseller, biyografiler, olaylar, sanatlar, aletler, yapılar içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, ilkokul 3. ve 4. sınıf fen bilimleri ders kitapları incelenmiştir. Ders kitaplarında yer alan kültürel ögeler, dokuz aa başlıkta sınıflandırılmış ve tablolaştırılmıştır. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  2

Samed Behrengi'nin Sevgi Masalı, Bir Şeftali Bin Şeftali ve Kel Güvercinci Adlı Öykülerinin Kök Değerler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Mehrali CALP, Cezmi KAPLAN

Eğitim ve öğretim çalışmalarının bilgi kazandırmak, meslek edindirmek gibi amaçlarının yanında olumlu davranış ve değer kazandırma gibi amaçları da bulunmaktadır. Toplumun geleceğini yakından ilgilendiren millî ve evrensel değerlerin yetişen kuşaklara kazandırılması ve onlar tarafından özümsenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Samed Behrengi'nin "Sevgi Masalı", "Bir Şeftali Bin Şeftali" ve "Kel Güvercinci" öykülerini 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan on kök değer (adalet, segi, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) açısından incelemektir. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  3

Değer Eğitimi Sürecinde Okul - Aile İşbirliği: Bir Nitel Çalışma

Yazarlar: Zeliha AKIN, Ergün ÖZTÜRK

Bu araştırmanın amacı değer eğitiminde okul - aile işbirliğini değerlendirmek ve değer kazandırma sürecinde bu işbirliğinin önemini belirlemektir. Değerler eğitiminde okul ve aile işbirliğinin önemi hakkında derinlemesine bilgi etmek için nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Çalışma grubunu Kayseri il merkezinde bulunan bir devlet okulunda 5. Sınıf derslerine giren 10 öğretmen ve 5. Sınıfta öğrencisi bulunan 10 veli oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçsal örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. lde edilen veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak raporlanmıştır. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  4

Meraklı Minik Dergisinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Ensar YILDIZ, Kübra EMİN, Şuheda BAYRAK, Büşra YIKILMAZ BARAN

Bu çalışmada, "Meraklı Minik" dergisinin değerler eğitimi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel paradigmaya uygun yürütülen çalışmanın örneklem seçiminde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Çalışmada iki farklı veri kaynağından yararlanılmıştır. Veri kaynaklarını "Meraklı Minik" dergisinin 2007-2020 yılları arasındaki 156 sayı ve okul öncesi dönem çocuğu olan 10 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak "Meraklı Minik" dergisi için Millî Eğitim Bkanlığı tarafından 2010 yılında yayımlanan 53 sayılı ilk ders genelgesinden yararlanarak araştırmacılar tarafından geliştirilen "Değer Sınıflama Formu" kullanılarak doküman incelemesi ve ebeveynler için araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşme tekniği kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  5

Barış Manço Şarkılarında Yer Alan Değerler

Yazarlar: Sevgi COŞKUN KESKİN, Medine AKYILDIZ

Bu araştırmanın amacı, Barış Manço şarkılarında yer alan değerleri belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, 1964-1999 tarihleri arasında yer alan 22 albüm ve bu albümlerde yer alan 251 şarkı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler; literatürün taranması, veri toplama araçlarının seçimi, veri analizi birimlerinin oluşturulması, verilerin analizi, geçerlik-güvenirliğin sağlanması aşamalarıla analiz edilerek raporlaştırılmıştır. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  6

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabında Yer Alan Değerler ve İngilizce Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri

Yazarlar: Saime GÜL, F. Özge MAVİŞ SEVİM

Bu araştırmada ilk olarak Ortaokul 5. sınıf İngilizce Happy English Ders Kitabı, aktarılan değerler bağlamında analiz edilmiştir. Araştırmanın bu kısmında doküman analizi tekniği kullanılmış ve veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda arkadaşlık, sağlıklı yaşam, sporseverlik, yardımseverlik ve nezaket gibi değerlere sıklıkla yer verildiği, Milli Eğitim Bakanlığının İngilizce öğretim programında öne çıkardığı adalet, dürüstlük, sevgi, saygı, vatanseverlik ve özenetim gibi değerlere ilişkin verilere çok az rastlandığı tespit edilmiştir. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  7

Temel Eğitim Öğretmenlerinin Değer Eğitimine Yönelik Görüşleri

Yazarlar: Yusuf ÖZDEMİR, Elif MERCAN UZUN, Eda BÜTÜN KAR

Temel eğitimde görev yapan öğretmenler, değer gelişimi için önemli bir role sahiptir. Bu nedenle araştırmada temel eğitim öğretmenlerinin değer eğitimine ilişkin görüşlerini ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu maksimum çeşitlilik örneklemesine göre belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılında görev yapan 33 okul öncesi ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştıranın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu ile toplanmıştır. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  8

Din Eğitiminin Bilimler Arasındaki Konumu: James Michael Lee'nin Din Öğretimi Yaklaşımı Bağlamında Bir İnceleme

Yazar: Gurbet KIZILTAN

İlahiyat bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere iki farklı bilimi ilgilendiren konu alanı ile çok içerikli bir boyuta sahip olan din eğitiminin önemli meselelerinden biri söz konusu bilimlerden hangisine ait bir disiplin olduğuna karar vermektir. Yapılan araştırmalarda konu ile ilgili olarak; sosyal bilim yaklaşımı ve teolojik yaklaşım olmak üzere öne çıkan iki yaklaşım tespit edilmiştir. Literatür taraması ve betimsel analize dayanan bu çalışmanın amacı James Michael Lee'nin sosyal bilim yklaşımı çerçevesinde din eğitiminin hangi bilimler arasında yer alması gerektiği sorusuna cevap aramaktır. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  9

Duygu ve Düşüncelere Saygı Değerinin Etkinlik Temelli Öğretiminin Saygı Eğilimine Etkisi

Yazarlar: Yasemin ALTUNSOY, Zeynep BAŞCI NAMLI

Bu çalışmanın amacı, dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda yer alan "duygu ve düşüncelere saygı" değerinin etkinlik temelli öğretiminin öğrencilerin saygılı olma eğilimine etkisini araştırmaktır. Karma araştırma yaklaşımlarından gömülü desenin kullanıldığı çalışma, 35 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinin (deney grubu, n=17; kontrol grubu, n=18) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulama aşamasında; deney grubunda duygu ve düşüncelere saygı değerini içeren çeşitli etkinlikle kullanılırken; kontrol grubunda ise mevcut program çerçevesinde sosyal bilgiler ders kitabı üzerinden yürütülmüştür. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  10

Plansız Gebelik Sürecindeki Kadınların Dini, Manevi ve Psikolojik Durumlarının İncelenmesi

Yazarlar: Amine Hümeyra BULDUR, Gülüşan GÖCEN

Bu makalenin amacı; plansız gebelik yaşayan anne adaylarının, gebeliği ve anneliği anlamlandırma biçimlerini incelemek, anneliğe geçiş sürecindeki bu kritik dönemde deneyimledikleri tecrübeleri dini, manevi ve psikolojik yönleriyle ele alarak din psikolojisi perspektifiyle bir resim çizmeye çalışmaktır. Durum deseninde hazırlanan bu nitel saha araştırmasında, amaçlı örnekleme tiplerinden kartopu ve ölçüt örnekleme ile seçilmiş 21-38 yaş aralığında (ort. 28,7), mevcut durumda plansız gebelik yşayan, 11'inin ilk gebeliği, 6'sının ikinci gebeliği, 7'sinin üçüncü gebeliği, 1'inin ise dördüncü gebeliği olan, ağırlıklı olarak lisans ve lisansüstü eğitime sahip, 12'sinin aktif olarak çalışmakta olduğu 25 evli Müslüman kadın ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.