Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  2

Afganistan Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Gözüyle Vatanseverlik

Yazar: Mehmet Zeki GÖKSU

Vatanseverlik, üzerinde yaşanan toprağa içindekilerle birlikte duyulan sevgi ve minnetin adıdır. Araştırmanın amacı, Erzincan İl merkezinde ikamet edip ilkokullarda öğrenim gören Afgan mülteci öğrencilerin vatanseverlik anlayışlarının tespit edilmesi ve halihazırda yaşadıkları ülke olan Türkiye'ye karşı vatan algılarının tespitidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olan araştırmanın evreni, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Erzincan Cahit Ziya Ulukök ve Hayrettinpaşa İlkokullarında okuyan Afgan mülteci öğrencilerdir. Çalışma grubu ise amaçlı örneklem stratejisiyle tespit edilen toplam on altı öğrencidir. Veri toplama tekniği olarak odak grup görüşmesi, veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sonuçlar, betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Öğrencilerin açıklamaları ve çizimleri; Güzel Okulum, Türk Bayrağı ve Özgür/Güçlü Türkiye olarak üç alt temada toplanırken vatanseverlik tarifleri ise vatan için şehit olmak, vatan için görevini yapmak, Türkiye`yi sevmek şeklinde üç alt temada toplanmıştır. Afganlı öğrencilerin öz vatanlarına karşı sevgilerinin, Afganistan doğumlu olmamaları ve oraya ait yaşanmış bir anıları olmamasından, kaybolmaya başladığı, zorunlu sebeplerle Türkiye`ye göç ettikleri, Türkiye`de ki iyi eğitim, rahat yaşam vb. imkânlar ile okuldaki karşılaştıkları olumlu tutumlar sebebiyle mutlu oldukları, Türk halkına ve Türkiye`ye karşı ziyadesiyle olumlu duygular besledikleri, öğrencilerin büyük çoğunun Türkiye`yi ana vatan olarak benimsemeye başladıkları araştırma sonucunda ulaşılan en önemli bulgulardandır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Değer, Vatanseverlik, İlkokul, Mülteci
Cilt 18, No 39, 33 - 63, Haziran 2020
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.