Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 39

Jenerik

39. SAYI JENERİK

Dergimizin 39. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  1

Şarkılarla Değerler Eğitiminin Okul Öncesi Çocukların Farkındalık Düzeyine Etkisi

Yazarlar: Gülnihal GÜL, Seda MİNTAŞ, Doruk ENGÜR

Bu çalışmada, okul öncesi dönemde şarkılarla değerler eğitiminin çocukların farkındalık düzeyine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 eğitim/öğretim yılında Bursa'da yer alan, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmiş bir okul öncesi kurumdaki çocuklardan oluşan çalışma grubuyla ön test - son test statik gruplu deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma kapsamında önce değerler ve bu değerlere ilişkin şarkı dağarcığı belirlenmiştir. Değerlerin belirlenesinde 3 alan uzmanına Okul Öncesi Eğitim Programında yer verilen değerleri içeren bir liste verilmiş ve uzmanlardan bu değerlerin öğretiminde kullanılabilecek şarkı önerileri istenmiştir. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  2

Afganistan Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Gözüyle Vatanseverlik

Yazar: Mehmet Zeki GÖKSU

Vatanseverlik, üzerinde yaşanan toprağa içindekilerle birlikte duyulan sevgi ve minnetin adıdır. Araştırmanın amacı, Erzincan İl merkezinde ikamet edip ilkokullarda öğrenim gören Afgan mülteci öğrencilerin vatanseverlik anlayışlarının tespit edilmesi ve halihazırda yaşadıkları ülke olan Türkiye'ye karşı vatan algılarının tespitidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olan araştırmanın evreni, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Erzincan Cahit Ziya Ulukök ve Hayrettinpaşa İlkokullarına okuyan Afgan mülteci öğrencilerdir. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  3

Öğrenci ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: Ömer Alper KARASUBAŞI, Uğur AKIN, Nail YILDIRIM

Bu araştırma, imam hatip lisesi öğrencilerinin bu okulları tercih sebepleri, hedefleri, okullarından beklentileri ve memnuniyetleri ile öğrenci ve imam hatip lisesi mezunlarının çeşitli konulardaki görüşlerini belirlemek amacıyla karma yöntemle yürütülmüştür. Araştırmada İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okulları Tercih Nedenleri, Okuldan Beklentileri ve Memnuniyetleri Anketi, İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Çeşitli Konulardaki Görüşleri Görüşme Formu ve İmam Hatip Lisesi Mezunlarına Göre mam Hatip Liselerinin Dünü, Bugünü ve Yarını Anketi olmak üzere üç farklı veri toplama aracı öğrenci ve mezunlardan oluşan üç farklı çalışma grubuna uygulanmıştır. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  4

Eğitim Temalı Türk Filmlerinde Yer Alan Değerlerin İncelenmesi

Yazar: Orhan ÜNAL

Günümüzde insanlar günlerinin önemli bir kısmını televizyon izleyerek ve internette vakit geçirerek harcamaktadır. Televizyonlarda ve diğer ortamlarda gösterime giren filmler ise izleyiciler üzerinde etki bırakma gücüne sahiptir. Özellikle gençler ve çocuklar izledikleri film ve dizilerdeki kahramanları kendilerine rol model almaya ve onların her halini taklit etmeye çalışmaktadır. Filmler ve diziler kısa sürede geniş kitlelere ulaşma imkânı sunması açısından da oldukça önemlidir. Dolayısıylafilmler bazı değerlerin aktarılması amacıyla kullanılabilecek etkin araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  5

Psikolojik Yardım Almanın Dini / Manevi Açıdan Damgalanması ve Bu Süreci Yaşayanların Manevi Danışmanlık Hizmetlerinden Beklentileri

Yazarlar: Kevser ÇAĞ, Gülüşan GÖCEN

Bu çalışmanın amacı, psikolojik yardım alan dindar bireylerin, yardım almaya yönelik tutumlarının dini inanç ve ibadet hayatlarıyla ilişkisini incelemek, psikolojik yardım alma sürecinde damgalanma yaşayan bireylerin karşılaştıkları problemlere yönelik manevi danışmanlık hizmetinin/rolünün ne olduğunu ortaya koymak ve neler yapabileceğine dair önerilerde bulunmaktır. Nitel metotta olgu bilim deseninde hazırlanan bu çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu ve maksimum çeşitlilik kullnılmış, farklı psikolojik rahatsızlığa sahip kişiler çalışmaya dâhil edilmiştir. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  6

İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Sosyal Değerler

Yazarlar: Ömer ŞAHİN, Kübra TUĞRUL

Bu çalışmanın amacı; ilkokul matematik ders kitaplarında sınıf düzeyi, öğrenme alanı ve yayınevi türüne göre sosyal değerlere nasıl yer verildiğini incelemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan açıklayıcı-tanımlayıcı durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplamanın ilk kısmında; Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere elektronik doküman sağlayan, www.eba.gov.tr sitesinde yer verilen matematik ders kitapları incelenmiştir. Ders kitaplarında yer alan sosya değerlerin analiz edilmesinde nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  7

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Estetik Değerleri Kazandırma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Yazar: Salih AKYILDIZ

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sanat ve estetik değerlerin kazandırılması ile ilgili öz yeterlik algılarını belirlemek ve yeterlik algılarının bazı değişkenlere göre değişip değişmediğini incelemektir. Araştırma tarama modeline dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın evreni, Trabzon il ve ilçe merkezlerindeki okullarda görev yapan 646 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, küme örnekleme yöntemiyle seçilen 267 okul öncesi öğretmeninden oluşturulmştur. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  8

İLİTAM Öğrencilerinin Bu Programı Seçme Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Fırat Üniversitesi Örneği

Yazar: Tuncay KARATEKE

Bu çalışmanın amacı, İlahiyat Fakültesi İLİTAM programında öğrenim gören öğrencilerin bu programı tercih etme nedenlerini ve karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yönteminin bir arada kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Nicel kısmında betimsel tarama araştırması, nitel kısmında ise durum çalışması tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2018-2019 öğretim yılının sonunda Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İLİTAM programında öğrenim gören 370 ğrenciden oluşmaktadır. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  9

Etkili Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Eğitimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşünceleri

Yazarlar: Emine KARASU AVCI, Melike FAİZ, Saim TURAN

Etkili vatandaşlık; haklarını bilmek, kullanmak, sorumluluklarının bilincinde olmak, bu sorumlulukları yerine getirmek ve diğer insanların haklarına saygı duymaktır. Değerler de vatandaşlık anlayışının oluşturulmasında toplumsal tutum ve beklentileri yansıtmaktadır. Değerleri benimsemiş bireylere hem etkili vatandaşların yetiştirilmesi hem de toplumsal devamlılık için ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla değerlerin ve Sosyal Bilgiler dersinin etkili vatandaş profilinin geliştirilmesinde önemli olü bulunmaktadır. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  10

Ahilik Sistemi Değerleri Yönetim ve Eğitimi

Yazar: Ahmet ÜNSÜR

Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde değerleri ön plana çıkararak iktisadi ve sosyal hayata yön veren bir örgütlenme biçimidir. Bu yapıyı asırlarca ayakta tutan en önemli faktörün süreklilik ve kararlılıkla uygulanan değerler eğitimi olduğu anlaşılmaktadır. Ahilikte uygulanan değerler eğitimi politika, yöntem ve uygulama olarak dönemi itibarıyla en ileri unsurları içermesi yanında günümüze ışık tutacak birtakım özelliklere de sahiptir. Bunların başında ise insan yetiştirme anlayış (erdemli birey) gelmektedir. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  11

Kanıt Temelli Tarih Öğretiminde Ahlaki İkilem: Eylem Araştırması

Yazarlar: Halil EKŞİ, H. Yavuz YAŞAR

Geçmişte yaşanmış birtakım olayları ve olguları ele alan tarih dersi muhteviyatında insanlığa ait farklı değer ve yargıları da barındırmaktadır. Bu tecrübelerin bir bütünü olan tarih dersinin öğrencilerdeki değer ve yargı çeşitliliğini arttırması beklenmektedir. Tarih derslerindeki muhtelif değer ve yargıların varlığı Kohlberg'in ahlaki ikilemi ile bazı benzerlikler göstermektedir. Dolayısıyla Kohlberg'in ahlak gelişimi ile benzer özellikler taşıyan tarih derslerinin öğrencilerin ahlaki muhakme becerilerini nasıl etkilediği, incelemenin esas konusu olmuştur. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  12

Annelerinin Ev İçi ve Ev Dışı Rollerine Yönelik Okul Öncesi Çocukların Görüşlerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Gizem ÖZER, Pembe Buse KESER

Toplumsal cinsiyete yönelik yapılan pek çok araştırmada, ev içindeki sorumluluklarda kadın ve erkek eşitliğinin sağlanamadığı görülmektedir. Bu araştırmada, okul öncesi dönemdeki 4-6 yaş arası çocukların annelerinin ev içi ve ev dışı rollerine yönelik görüşlerinin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çocuklara iki ayrı soru ("Annen evde neler yapar?" ve "Annen dışarıda neler yapar?") sorulmuş ve bu soularla ile ilgili iki ayrı resim çizmeleri ve bu resimleri araştırmacıya anlatmaları istenmiştir. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  13

Din Eğitimine Gadameryan Bir Bakış

Yazar: Hatice FAKİOĞLU BAĞCI

Bu çalışma, bir faaliyet ve disiplin olarak Din Eğitimi'ni Alman filozof Hans Georg-Gadamer'in bakış açısıyla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Gadamer'in felsefi hermenötiği ve eğitim görüşü incelenmiştir. Bu incelemede onun metafiziği önemsediği ve dinin insan yaşamında önemli olduğuna dair fikirleri olduğu, insanın eğitimine dair özgün sayılabilecek farklı bakış açılarına sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenlerden ötürü, onun felsefi hermenötiğinin ve eğitim görüşünün din eitiminin felsefi arka planını oluşturmada işlevsel olacağı düşünülmüştür. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  14

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Kavramlarını Tanımlamalarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

Yazarlar: Nihat TOPAÇ, Musa BARDAK, Murat KİRİŞCİ, Ercan MERTOĞLU

Bu çalışma erken çocukluk dönemi çocuklarının çeşitli değer kavramlarını nasıl algıladıklarını ve tanımladıklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitime devam eden 5 yaşındaki 20 çocuk oluşturmuştur. Çocuklar belirlenirken, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Örneklemin tamamının aynı sosyo-ekonomik düzeyde ve daha önce formal değerler ğitimi almamış olmasına dikkat edilmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.