Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  2

Birlikte Yaşamaya Yönelik Değerlerin Müslüman ve Hristiyanlar Arasında Gerçekleşme İmkânı (Mardin İli Örneği)

Yazar: Akif AKTO

Bu çalışmanın amacı birlikte yaşamaya yönelik değerlerlerin Müslüman ve Hristiyanlar arasında gerçekleşme imkanının belirlenmesidir. Araştırmanın amacı birlikte yaşamaya yönelik değerler olarak nitelendirilen değerlerin Müslümanlar ve Hristiyanların birlikte yaşadığı bir coğrafyada gerçekleşme imkânı açısından anlamlı ilişkisinin olup olmadığını sınamaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlgili analizlerde deg?is?kenlerle ilgili ki-kare testi uygulanmıs?tır. Ki-kare analiz sonuçları incelendig?inde tüm değer maddeleri için katılımcıların sözkonusu değerlerin gerçekleşme imkânı hakkındaki görüşleri ile mensup oldukları din arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmus?tur (tüm değer maddeleri için p<0.05). Bulgular zaman zaman paradoksal tutarsızlıkları da yansıtmaktadır. Burada önemi vurgulanması gereken, Müslümanlar ve Hristiyanların gerek söylemleri gerekse yaşama anlam veren değerler hakkındaki tercihleridir. Söylem ve tercihteki benzerlik ve farklılık sadece bir tutarsızlık değil, dinlerin birbirlerine olan bakışaçıları ve birbirleri hakkında anlamın nasıl oluştuğunun bir sonucu olarak da yorumlanabileceğidir. Farklılıklara çözüm önerisi olarak ise, Türkiye'de çok dinliliğin nasıl algılandıg?ına yönelik çalıs?maların arttırılması genel durumun ne oldug?unu ortaya koymak açısından önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Birlikte yaşam, Değerler, Etnik değer, Dini değer, Kültürel değer, Sosyal değerler
Cilt 12, No 27, 41 - 73, Haziran 2014
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi