Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  8

Çevre ve Din Eğitimi: İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Yazar: Emine KESKİNER

Doğal çevreye dair sorunların zamanımızda artarak devam etmesi, meseleye disiplinlerarası bir nitelik kazandırmakta, dinlerin konuyla ilgili mesajlarına gitgide daha fazla ilgi duyulmaktadır. Ülkemizde çevre ve din konusundaki çalışmaların daha çok teorik düzeyde kaldığı görülmekte, konuyla ilgili nicel ve nitel araştırmalara ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Zihinsel alt yapıların oluşumunda ve şekillenmesindeki etkisinden hareketle bu çalışmada inceleme konusu olarak ders kitapları seçilmiş, ders kitaplarından da din eğitimi denilince akla ilk gelen kurumlarımızdan olan İmam Hatip Liselerinin meslek dersleri kitapları tercih edilmiştir. Doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda, en çok bulguya Çevre Bilinci / Çevreye Duyarlılık kategorisinde rastlanmıştır. Ders kitaplarında evren insan ilişkisinden ziyade evren üzerinden insanın Allah'la ilişkisinin öne çıkarılması, insanın evrene karşı sorumluluğunun da evrenin insanın hizmetine sunulması fikrinin gerisinde kalması dikkat çekmektedir. Bir diğer mesele de, güncel çevre sorunlarıyla dinî referanslar arasındaki bütünlüğün tam sağlanamamış olmasıdır. Bu durum güncel çevre sorunlarına yönelik İslamî öğretinin yeniden formüle edilmesine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre eğitimi, İslam, İmam Hatip Liseleri, Meslek dersleri kitapları, Evren Allah ilişkisi, Evren insan ilişkisi, Çevre bilinci
Cilt 12, No 27, 187 - 215, Haziran 2014
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi