Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  9

Değerler Eğitimi Yaklaşımlarına Göre Geliştirilen Etkinliklerin Demokratik Algı ve Davranışlar Üzerine Etkisi

Yazarlar: Mustafa TAHİROĞLU, Vedat AKTEPE

Bu araştırmada, değerler eğitimi yaklaşımlarına göre geliştirilen demokrasi eğitimi etkinliklerinin, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin demokratik değerlerinin geliştirilmesine ve demokrasi algılarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, hoşgörü, saygı, eşitlik, temel hak ve özgürlükler gibi demokratik değerlere yönelik etkinlikler geliştirilerek uygulanmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma desenlerinin bir arada kullanılması sonucu oluşan 'paralel karma yöntem' kullanılmıştır. Deney gurubu 27, kontrol gurubu ise 29 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma verileri; Demokrasi Algısı Ölçeği ve görüşme kayıtlarından elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-testinden, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda deney ve kontrol grubunun ölçüm sonuçları incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür [t(54)=8.568, p<.05]. Nitel verilerin analizi sonucunda ise değer eğitimi yaklaşımlarına göre geliştirilen demokrasi eğitimi etkinliklerinin (öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre) saygı, hoşgörü, eşitlik ve diğer demokratik değerlerin geliştirilmesine olumlu katkı sağladığı ayrıca demokrasiye yönelik olumlu davranışları artırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Değerler, Demokratik değerler, Demokrasi eğitimi, Değerler eğitimi, Demokrasi algısı, Saygı, Hoşgörü, Eşitlik, Adalet
Cilt 13, No 30, 309 - 345, Aralık 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.