Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  1

Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerleri 100 Temel Eserde Bulunan Değerlerin Destekleme Durumu

Yazarlar: Osman AKTAN, Abdurrahman KILIÇ

Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim okulları için tavsiye ettiği "100 Temel Eser" listesinde belirtilen yerli ve yabancı kitaplarda yer alan değerlerle Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'ndaki değerlerin uyumu incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim okulları için tavsiye ettiği "100 Temel Eser" okuma kitapları serisi; çalışma grubunu ise 100 temel eser serisindek kitapların sayfa sayılarına göre gruplandırılması sonucu, bu eserler arasından maksimum çeşitlilik örnekleme ile yöntemi seçilen on iki (12) yerli yazarlı ve dokuz (9) yabancı yazarlı olmak üzere toplam yirmi bir (21) kitap oluşturmaktadır. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  2

Batı Avrupa'da Özel Müslüman Okullarının Karşılaştıkları Sorunlar: İngiltere, Hollanda ve Fransa Örneği

Yazar: M. Esat ALTINTAŞ

Batı Avrupa'da yaklaşık on milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu sayı MüslümanlarınHıristiyanlardan sonra ikinci büyük dini grup olduğunu göstermektedir. BatıAvrupa'da sayıları hızla artan Müslümanlar kültürel, eğitimsel ve dini taleplerini güçlübir şekilde dile getirmeye başlamışlardır. Batı Avrupa'da yaşayan Müslümanların ihtiyaçlarındanen önemlisi, çocuklarının din eğitimi ihtiyacıdır. Çocuklarının kendi dinive kültürel değerlerine sadık olarak yetişmelerini hedefleyen Müslüman aileler, özelMüsüman okulları kurmaya yönelmişlerdir. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  3

Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatrolarında Değerler

Yazar: Mehmet BAŞTÜRK

Bu makalede Ahmet Mithat Efendi'nin basılmış olan yedi tiyatro eseri, içerdiğideğerler bakımından incelenmiştir. Eserlerde var olan değerler içerik analizi yöntemiile tespit edildikten sonra tasnif ve tahlile tabi tutulmuştur. Böylelikle tiyatro marifetiyletoplumu eğitmeyi amaçlayan Ahmet Mithat'ın olumlu-olumsuz, bireysel-toplumsalhangi değerleri, ne sıklıkla ve nasıl ele aldığı ortaya konulmuş; nihayetinde bu eserlerdeişlenen değerlerin günümüz toplumu için ne ifade ettiği, değerler eğitimikapsamındakullanılıp kullanılmayacağı gibi hususlar üzerinde durulmuştur. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  4

Kadınların Dinî Gruplara Yönelme, Katılma ve Bağlanma Nedenleri

Yazarlar: Fatma BAYNAL, Erkan YAMAN

Bu araştırmanın amacı, kadınların dinî gruplara yönelme, katılma ve bağlanma nedenlerini tespit etmektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul'da yaşayan farklı dinî gruplara mensup 50 bayan katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Her bir gruptan 10 katılımcı olmak üzere 5 farklı dinî grup seçilmiştir. Bu gruplar; Gülen Cemaati, Menzil Tarikatı, İsmailağa Tarikatı, Süleyman Efendi Cemaati, Rıfaî Tarikatı'dır. Araştırmmızda, dinî gruba yönelme nedeni bölümünde psikososyal, dinî ve manevî nedenler; katılma nedeni kısmında farklı dinî gruplara bakış, kişisel, dinî ve manevî nedenler; bağlanma nedeni bölümünde ise dinî grup liderinin önemi, dinî sohbetlerin etkisi ve dinî gruptan ayrılma kaygısı, katılımcıların görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  5

Uluslararası İlahiyat Projesi ve Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB)'nin Almanya'daki Din Hizmetlerine Katkısı

Yazar: Nurettin Gemici

1961 yılı itibarıyla Almanya'ya gerçekleşen işgücü göçünün ardından pek çok farklı sosyal problemler ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlilerinden birisi de gerek işçilerin gerekse onların yakınlarının din eğitimi ihtiyaçlarının nasıl giderileceği konusudur. Bu konudaki çalışmalar maalesef oldukça geç bir tarihte başlamıştır. 1984 yılında resmen kurulan DİTİB (Diyanet işleri Türk İslam Birliği) bu sorunlara muhtelif çözümler üretmeye teşebbüs etmiştir. Bu çözüm arayışlarından birisi de yurtdışnda yaşayan yurttaşlarımızın ve yakınlarının başta din eğitimi olmak üzere sosyal konularda yol göstericilik yapacak evsafta din görevlisi yetiştirme projesidir. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  6

Akran Gruplarının Amerikalı Türk Gençlerinin Dini Sosyalleşmelerine Etkileri (12-15 Yaş)

Yazar: Özcan GÜNGÖR

Dinî sosyalleşme doğumla başlayan ve ölüme kadar süren bir sürecin adıdır. Bireylerin dinî sosyalleşmesinde aile, okul, arkadaş grubu, dini kurumlar ve medyanın etkili kurumlar olduğu görülmektedir. Biz bu çalışmada Amerika'nın New Jersey eyaletinden örnekleme dâhil ettiğimiz Türk gençleriyle nitel veri toplama tekniği olan derinlemesine görüşmeler yoluyla gençlerin akran gruplarında dinî sosyalleşmelerine dair veriler elde etmeye çalıştık. Sonuçta gençlerin tercih ettikleri arkadaş grupların göre tipleştirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  7

Okul Öncesi Döneme Hitap Eden Tema İçerikli Çizgi Filmlerin Değerler Eğitimine Katkısı Yönünden Değerlendirilmesi (Niloya Örneği)

Yazar: Neslihan KARAKUŞ

Değerler, davranışlara kaynaklık eden ve onları yargılamaya yarayan anlayışlardır. Toplumun tarihi birikimi ile ortaya çıkan; toplumun tamamı tarafından kabul gören; toplumun varlık, birlik ve devamının sebebi olarak görülen; tasvip ve teşvik gören; korunan kabulleniş ve inanışlardır. Değerler ve normlar, kültürel kimliğin şekillenmesinde etkili olan kültür unsurlarıdır. Kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, toplumların ayakta kalabilmesi ve sağlıklı bireyler yetiştirilebilmesi için eğitimde önmli bir yere sahiptirler. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  8

Ortaokul Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri İle Karakter Eğitimi Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Ahmet ŞİRİN, Enver ULAŞ

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile karaktereğitimi uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamıştır. Verilerİstanbul Anadolu yakasındaki on farklı ortaokulda okuyan toplam 326 öğrencidenelde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu,Karakter Eğitimi Öğrenci Formu, Öznel İyi Oluş Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır.Verilerin analizinde grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıklar içinbağımsız gruplar t testi, kategoik gruplar arasında fark için tek yönlü varyansanalizi (ANOVA) ve değişkenler arası ilişki için Pearson korelasyon analizikullanılmıştır. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  9

Değerler Eğitimi Yaklaşımlarına Göre Geliştirilen Etkinliklerin Demokratik Algı ve Davranışlar Üzerine Etkisi

Yazarlar: Mustafa TAHİROĞLU, Vedat AKTEPE

Bu araştırmada, değerler eğitimi yaklaşımlarına göre geliştirilen demokrasi eğitimi etkinliklerinin, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin demokratik değerlerinin geliştirilmesine ve demokrasi algılarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, hoşgörü, saygı, eşitlik, temel hak ve özgürlükler gibi demokratik değerlere yönelik etkinlikler geliştirilerek uygulanmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma desenlerinin bir arada kullanılması sonucu oluşan 'paralel kara yöntem' kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.