Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  10

Değerler Eğitiminde Video Blog Kullanımı

Yazar: Ozan COŞKUNSERÇE

Bu çalışmada, karakter ve değerler eğitimi (KDE) dersinde gerçekleştirilen video blog uygulamalarının öğretmen adaylarının değer eğitimine yönelik tutumları üzerindeki etkisini ve öğretmen adaylarının bu uygulamalar hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutunu öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen oluşturmaktadır. Çalışmada nicel veri toplama amacı ile Değer Eğitimine Yönelik Tutum (DET) Ölçeği kontrol ve deney gruplarına derslerin başlangıcında ve sonunda, öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Çalışmanın nitel boyutunu ise video blog uygulamalarına katılan olan 11 öğretmen adayı ile yapılmış olan yarı yapılandırılmış görüşmeler oluşturmaktadır. Deney grubu ile yürütülen ders sürecinde normal ders içeriğine ek olarak video blog uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Video blog uygulamalarında, blog üzerinde örnek olay videoları paylaşılmış, öğretmen adaylarının bunları ders saatleri dışında izleyerek yorumlamaları istenmiştir. Analizler sonucunda, grupların değerler eğitimine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, deney grubu öğretmen adaylarının DET ölçeğinin faktörleri olan "değerler eğitiminin gereğine inanç", "değer eğitimini içselleştirme" ve "değer eğitimine yönelik olumsuz inanç" faktörlerinden aldıkları öntest ve sontest puanlarında sontest puanları lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bunun dışında öğretmen adayları video blog uygulamalarının KDE derslerini daha akılda kalıcı ve ilgi çekici hale getirdiği, öğrencilerin derse katılımını kolaylaştırdığı yönünde yorumlarda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Video blog, Örnek olay videoları, Tutum, Öğretmen adayları
Cilt 18, No 40, 307 - 343, Aralık 2020
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi