Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 40

Jenerik

40. SAYI JENERİK

Dergimizin 40. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  2

Norveç'te Din Eğitimi

Yazar: Zehra GELİCİ

Bu makalede Kuzey Avrupa ülkelerinden Norveç'te din eğitimi konusu ele alınmış, ülkedeki din eğitimi sistemi, aralarında Müslümanların da bulunduğu Norveç'te yaşayan farklı gruplar tarafından nasıl değerlendiriliyor sorusuna cevap aranmıştır. Ülkemizde Norveç'te din eğitimi ile ilgili pek fazla kaynak bulunmamaktadır. Bu çalışmayla Norveç'teki mevcut din eğitiminin durumu ortaya konarak özellikle karşılaştırmalı eğitim çalışmaları için katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu çalışmada nitel araştrma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  1

Türk Eğitim Sisteminde Değer Arayışı: Yenilenen (2017) İlköğretim Programları Hangi Değerleri Kazandırıyor?

Yazarlar: Mehmet Kart, Hüseyin ŞİMŞEK

Bu çalışmada, 2017 yılında yenilenen ilköğretim programlarında hangi değerlerin yer aldığı incelenmiştir. Nitel desende durum çalışması olarak tasarlanan araştırmada içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim programlarının değer anlayışının iyi insan iyi vatandaş beklentisi üzerine temellendirildiği anlaşılmıştır. İlköğretim programlarının gerek açıklama kısmında gerekse kazanımlarında değerlere yer verilmiş, değerlerin bireyin gelişimindeki önemi üzerinde durulmutur. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  3

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda Yer Alan Değerler Kapsamında Yenisey Yazıtları'nın İncelenmesi

Yazarlar: Aygün YILDIZ, Kerem ÇOLAK

Binlerce yıllık Türk tarihinin ve köklü kültürünün en mühim ürünlerinden biri olan Yenisey Yazıtlarının, başta Türk ulusu olmak üzere, gelecekte yaşayaca k olan nesillerin, aktarılması hedeflenen değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri noktasında oldukça kapsamlı bir kaynak niteliği taşıdığı düşünülm e ktedir. Bu doğrultuda, araştırmanın temel amacı, Yenisey Yazıtlarında bulunan ve değerler eğitimi kapsamında öğrencilerce içselleştirilmesi hedeflenen değer unsurlarını belirleyip, ayn zamanda 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda (SBDÖP) bulunan on sekiz adet değer ile örtüşme durumunu ortaya çıkarmaktır. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  4

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Estetik Değerine İlişkin Metaforları

Yazar: Ayşe SEYHAN

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının "Estetik" değerine ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma nitel araştırma modeli kapsamında olgubilim deseninde kurgulanmıştır. Çalışma grubunu, Türkiye'de bir üniversitede öğrenim gören 132 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, "Estetik?. gibidir / benzer; çünkü?" şeklinde yazılı form ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çlışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının "Estetik" değeri için birbirinden farklı olarak 69 geçerli metafor geliştirdiği belirlenmiştir. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  5

Yunus Emre Enstitüsü "Türkçe Öğreniyorum" Setinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Hasan ERÇELİK, Erhan YEŞİLYURT

Tarihî, kültürel birikimiyle düşüncelerin evi, değerlerin taşıyıcısı olan Türkçe, değerlerin yaşatılması ve aktarılması açısından önemlidir. Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle küçülen dünyada Türkiye ve Türkçe sahip olduğu tarihî, siyasî, ekonomik, kültürel güçle ilgi odağı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu durum yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde, dil ile birlikte değerlerin de aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Okullarda eğitim-öğretimin en önemli ders materyalleri ers kitaplarıdır. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  6

Hoşgörü Eğilim Ölçeği Yetişkin Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Hüseyin ÇALIŞKAN, Merve ÇAVUŞ

Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin hoşgörü eğilim düzeylerinin belirlenebilmesine ilişkin "Hoşgörü Eğilimi Ölçeği-Yetişkin Formu" geliştirmektir. Öncelikle madde havuzunda yer alan 30 maddeye ilişkin beşli Likert tarzında bir ön form yapılandırılmıştır. Araştırmada üç farklı çalışma grubu kullanılan araştırmanın birinci çalışma grubunu ölçeğin açımlayıcı faktör analizi tespiti için 515, ikinci çalışma grubunu ölçeğin doğrulayıcı faktör analiz tespiti için 498, üçüncü çalışma grubunu iseölçeğin test-tekrar test güvenirlik tespiti için 126 birey oluşturmuştur. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  7

Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Değer Kazanımlarına Etkisi: Bir Durum Çalışması

Yazar: Gökhan IZGAR

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul öğretim programlarında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, sorumluluk, dayanışma, eşitlik değerleri kapsamında tasarlanan ve ders kazanımları ile doğrudan ilişkilendirilen eğitsel oyunların öğrencilerin bilişsel yapılarına etkisi ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma durum çalışması desenine göre tasarlanmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir devlet ilkokulunda öğrenim gören 2-3-4. sııflardaki öğrenciler ve sınıf öğretmenleri bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  8

İstiklâl Marşı'mızda Değerler

Yazarlar: Bayram TAY, Ahmet NALÇACI

Milli Mücadele, bir milletin topyekûn hareket ederek neleri yapılabileceğinin en somut göstergesidir. Bu sürecin önemli parçalarından birini İstiklâl Marşı'nın yazılması oluşturmaktadır. İstiklâl Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve 12 Mart 1921'de resmen Milli Marşımız olarak kabul edilmiştir. İstiklâl Marşı hem yazıldığı dönemin özelliklerini hem de Türk Milletinin özelliklerini içeren özel bir metindir. Bundan dolayı İstiklâl Marşı çeşitli açılardan akademik çalışmalara kaynaklı etmiştir. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  9

Okul Öncesi Öğretmenleri Bakış Açısıyla Millî Değerlerimiz: Türk Büyükleriyle Ahlâk Eğitimi

Yazarlar: Abdulhamit KARADEMİR, İlknur ÇELİK

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin geçmişte yaşamış Türk büyükleriyle ilişkilendirilmiş ahlak eğitimiyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcılarını Muş il merkezinde Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anasınıfları ve anaokullarında görev yapan 23 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sonuçlar; öğretmenlerin devlet büyüklerini, tasavvf büyüklerini, halk kahramanlarını, şair-yazarlar ile bilim alanında öncü birçok ismi Türk büyüğü olarak nitelediğini göstermektedir. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  10

Değerler Eğitiminde Video Blog Kullanımı

Yazar: Ozan COŞKUNSERÇE

Bu çalışmada, karakter ve değerler eğitimi (KDE) dersinde gerçekleştirilen video blog uygulamalarının öğretmen adaylarının değer eğitimine yönelik tutumları üzerindeki etkisini ve öğretmen adaylarının bu uygulamalar hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutunu öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen oluşturmaktadır. Çalışmada nicel veri toplama amacı ile Değer Eğitimine Yönelik Tutum (DET) Ölçeği kontrol ve dney gruplarına derslerin başlangıcında ve sonunda, öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. devamını oku

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  11

Tevekkül Yönelimi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar: Meryem ŞAHİN

İslam dinine ait önemli bir kavram olan tevekkül dini başa çıkma stratejisi olarak da değerlendirilmektedir. Araştırmada tevekkül yönelimini ölçebilecek bir ölçek geliştirilerek psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle beşli Likert tipinde hazırlanan ve 54 maddeyi içeren madde havuzu uzman görüşleri ile (kapsam geçerliği) 44 maddeye indirilmiş, sonrasında 44 maddelik aday ölçek çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 19 ile 65 arası değişen, aş ortalamaları 29,3 (±9,72) olan 338 kişi oluşturmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.