Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  7

Değerleri Küreselleşme Sürecinden Değerlendirmek

Yazar: Abdullah ÖZBOLAT

Bu çalışmanın konusu, küreselleşme ve değerlerin karşılaşması sürecidir. Değerler ve küreselleşme olgusunu karşı karşıya getiren, hem değerlerin hem de küreselleşmenin kendi amaçları doğrultusunda topluma bir düzen verme amacı taşımalarıdır. Değerler ile dinî ve toplumsal değerler kastedilmekte ve değerler ile küreselleşme süreci karşılıklı etkileşim içinde ele alınmaktadır. Küreselleşme sürecinde dini ve toplumsal değerler, küreselleşme sürecinin getirdiği kültürel değişime direnmekte, küreselleşme süreci ise ürettiği yeni değerlerle karşılık vermekte, ürettiği değerleri yaygınlaştırmakta, bir anlamda kendi değerlerini "küreselleştirmeye" çalışmaktadır. Dini ve toplumsal değerlerden farklı olarak küreselleşme süreci, ürettiği değerlerle dini ve toplumsal değerlerde değişme, kültürel pratiklerde farklılaşma ve bir yaşam tarzı telkin etmektedir. İlk bölümde küreselleşme ve değer olgusu kavramsal temelde ele alınacak, ikinci bölümde, küreselleşme süreciyle toplumsal değerlerin karşılaşmasına odaklanılacak ve bu karşılaşma sürecinin, bir "inşa" sürecine yol açıp açmadığı, hem değerler hem de küreselleşme süreci açısından değişimin yönü değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Değerler, Küreselleşme, Kültürel değişime direnç, Küreselleşmenin değerleri, Tektipleştirme.
Cilt 10, No 24, 147 - 167, Aralık 2012
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.