Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  1

Ahlâk-ı Nâsırî'de Ahlâk ve Siyaset İlişkisi: Sevgi Erdemi Merkezli Bir Okuma

Yazar: Aygün AKYOL

Bu çalışmada insanın eylemlerini sevgi erdemi üzerinden kurgulamasının imkânı tartışılacaktır. Çalışmada sevgi erdemi ve bireysel ve toplumsal hayattaki rolü Nasîruddîn Tusî'nin Ahlâk-ı Nâsırî adlı eseri merkeze alınarak değerlendirilecektir. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde sevginin merkeze alınmasıyla hem bireysel hem de toplumsal huzurun gerçekleşmesinin mümkün olduğu iddiası çalışmanın temel dayanağıdır. Bu çerçevede öncelikle sevgi erdemi kavramsal olarak incelenecek, daha sona bireysel ve toplumsal hayattaki rolü değerlendirilecektir. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  2

Bireycilik ve Toplumculuk Tartışmaları Bağlamında Değerler Eğitimi Yaklaşımları

Yazar: M. Esat ALTINTAŞ

Liberal eğitim sistemini benimseyen ülkelerde, değerler eğitimiyle ilgili tartışmaların merkezini, bu eğitimi şekillendirmede bireyin ve toplumun etkilerinin sınırları ve haklarının ne olacağı meselesi oluşturmaktadır. Geleneksel görüşe göre, çocukların toplumca arzu edilen ya da arzu edildiği düşünülen ahlaki değerlere göre kalıplanması, daima, onların özerk olarak kendi değerlerini oluşturmalarından daha önce gelir. Liberal görüşe göre ise bireylerin yaşayacakları değerleri özerk olarak seçeleri, bireylerin toplumca arzu edilen ahlaki değerlere göre kalıplanmalarından daha önce gelmektedir. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  3

Türkiye'de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de değerler eğitimi konusunda yapılmış olan lisansüstü tezlerin dağılımlarını analiz ederek değerlendirmektir. Bu çalışma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılmıştır. Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, içerik analiz türlerinden kategorisel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada Türkiye'de "değerler eğitimi" konusunda yapılmış olan lisansüstü tzlerin durumlarının saptanmasına çalışıldığından, çalışmanın kuramsal evreni YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 1986 yılından itibaren dizgilenen lisansüstü eğitim tezleri oluşturmuştur. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  4

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bir Değer Olarak Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yazarlar: Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN, Ümmühan ÖNER

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin görüşlerini metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılmada gönüllülük dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamına 20'si kız 21'i erkek olmak üzere 41 öğretmen adayı alınmıştır. Araştırmada veriler "Demokrasi ???ya benzer; çünkü?????.." bçiminde eksik bırakılmış bir cümlenin bulunduğu formlarla toplanmıştır. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  5

Pakistan Medreseleri: 11 Eylül Sonrası Yöneltilen İddialar ve Reform Çalışmaları

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, İbrahim AŞLAMACI

Bu makalede özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra küresel güvenliğin ve istikrarın önemli bir konusu haline gelen ve uluslar arası eğitim politikaları gündemine taşınan Pakistan'daki medreselerin durumu ve bu süreçte yapılan reform çalışmalarına dair bir analiz yapılması hedeflenmektedir.

11 Eylül sonrası Pakistan medreselerine ilişkin daha çok batılı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda Pakistan'daki medreselerin temelde iki noktada toplanabilecek iddialarla ithm edildikleri anlaşılmıştır. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  6

İlahiyat Fakültelerinin Yaygın Din Eğitimi Yeterlikleri: Eğitim-Öğretim Alanı

Yazar: Mehmet KORKMAZ

Ülkemiz yükseköğretim sistemi içinde yer alan İlahiyat Fakülteleri önemli işlevlere sahiptir. Dinle ilgili konularda bilimsel araştırma yapma, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu din eğitimi öğretmeni ihtiyacını karşılama, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli görevler için ihtiyaç duyduğu eleman (müftü, vaiz, din hizmetleri uzmanı, eğitim merkezi öğretmeni, imam, Kur'an kursu öğreticisi vb.) ihtiyacını karşılama bunlardan bazılarıdır.

1997 yılında ülkemizdeki öğretmen yetiştirmesisteminde önemli bir değişiklik olmuştur. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  7

Değerleri Küreselleşme Sürecinden Değerlendirmek

Yazar: Abdullah ÖZBOLAT

Bu çalışmanın konusu, küreselleşme ve değerlerin karşılaşması sürecidir. Değerler ve küreselleşme olgusunu karşı karşıya getiren, hem değerlerin hem de küreselleşmenin kendi amaçları doğrultusunda topluma bir düzen verme amacı taşımalarıdır. Değerler ile dinî ve toplumsal değerler kastedilmekte ve değerler ile küreselleşme süreci karşılıklı etkileşim içinde ele alınmaktadır. Küreselleşme sürecinde dini ve toplumsal değerler, küreselleşme sürecinin getirdiği kültürel değişime direnmekte, küreslleşme süreci ise ürettiği yeni değerlerle karşılık vermekte, ürettiği değerleri yaygınlaştırmakta, bir anlamda kendi değerlerini "küreselleştirmeye" çalışmaktadır. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  8

Öğrenciler Tarih Derslerinde Okudukları Metinlerden Değer Öğrenir mi? Tarih Derslerinde Değer Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri (Trabzon Örneği)

Yazarlar: M. Ahmet TOKDEMİR, Adem ARTAN

Değerler tutumlarımıza, inançlarımıza ve her türlü davranışımıza etki eden unsurlar olarak insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Kültür aktarımı ve sosyal değişim, değerler üzerinde yaşanan devamlılık ve değişikliklerle ilgili olduğundan toplumu eğitmenin ya da değiştirmenin temel unsurlarından biri de değerlerdir. Bu çalışmanın amacı lise tarih derslerinde öğrencilerin ne tür değerler öğrenebildiklerini yapılan bir uygulamaya dayalı olarak öğrenci görüşleri üzerinden ortaya koymaktır. Trbzon'da yapılan çalışmanın sonuçları sadece uygulamaya katılan öğrencileri kapsayıcı olup genellemelere gidilmemiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.