Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  13

Din Eğitimine Gadameryan Bir Bakış

Yazar: Hatice FAKİOĞLU BAĞCI

Bu çalışma, bir faaliyet ve disiplin olarak Din Eğitimi'ni Alman filozof Hans Georg-Gadamer'in bakış açısıyla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Gadamer'in felsefi hermenötiği ve eğitim görüşü incelenmiştir. Bu incelemede onun metafiziği önemsediği ve dinin insan yaşamında önemli olduğuna dair fikirleri olduğu, insanın eğitimine dair özgün sayılabilecek farklı bakış açılarına sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenlerden ötürü, onun felsefi hermenötiğinin ve eğitim görüşünün din eğitiminin felsefi arka planını oluşturmada işlevsel olacağı düşünülmüştür. Bu noktadan hareketle biri din eğitimin bir faaliyet oluşu, diğeri onun bir disiplin oluşuyla ilgili olmak üzere iki probleme Gadameryan bir bakışla çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Birinci problem, din eğitimi ve din öğretimi kavramlarının anlamları konusundaki belirsizlik ve bu belirsizliğe bağlı olarak çoğu zaman din eğitiminin, din öğretimine indirgenmesi sorunudur. Bununla ilgili olarak din eğitimi ve din öğretimi kavramlarına açıklık getirilmiş ve Gadamer'in eğitimle ilgili görüşlerinden hareketle din eğitiminin insanın bireysel tecrübeleriyle şekillenen bir öz eğitim olabilme imkanından söz edilmiştir. İkinci problem ise bir disiplin olarak Din Eğitimi'nin bilimler arasındaki konumunun net olmayışı ve buna bağlı olarak bu alanın araştırma yönteminin yeterince açık olmamasıdır. Bu problemin çözümüne yönelik olarak da Gadamer'in insan bilimleriyle (Geisteswissenschaften) ilgili fikirlerinden yola çıkarak Din Eğitimi disiplininin insan bilimlerinden kabul edilebileceği ve araştırma yönteminin objektif olamayacağı ileri sürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi faaliyeti, Din Eğitimi disiplini, Hans-Georg Gadamer
Cilt 18, No 39, 415 - 445, Haziran 2020
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.