Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  7

Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Değer Kazanımlarına Etkisi: Bir Durum Çalışması

Yazar: Gökhan IZGAR

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul öğretim programlarında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, sorumluluk, dayanışma, eşitlik değerleri kapsamında tasarlanan ve ders kazanımları ile doğrudan ilişkilendirilen eğitsel oyunların öğrencilerin bilişsel yapılarına etkisi ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma durum çalışması desenine göre tasarlanmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir devlet ilkokulunda öğrenim gören 2-3-4. sınıflardaki öğrenciler ve sınıf öğretmenleri bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak kelime ilişkilendirme testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre ilkokul öğretim programlarında yer alan dürüstlük, dostluk, sorumluluk, sabır, eşitlik, dayanışma, adalet değerlerini kazandırmaya yönelik tasarlanan eğitsel oyunların öğrencilerin bilişsel yapılarını genel olarak olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen görüşlerinin analizinde tasarlanan eğitsel oyunların öğretim programlarındaki kazanımlarla ilişkili olduğu, öğrencilere değer kazanma sürecinde somut yaşantı imkânı sağladığı, öğrencilerin eğitsel oyunlara katılmada istekli oldukları ve eğlenerek oynadıkları, eğitsel oyunların oynanmasında herhangi bir zorluk yaşanmadığı sonuçlarına da ulaşılmıştır. Ancak öğretmenler bazı oyunlarda küçük düzenlemelerin yapılması gerektiğini de belirtilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Eğitsel oyun, Oyunla öğretim, Değerler eğitimi, Durum çalışması
Cilt 18, No 40, 207 - 241, Aralık 2020
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi