Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  3

Feridun Oral'ın Resimli Hikaye Kitaplarındaki Değerlerin İncelenmesi

Yazar: Aytaç DİLEK

Bu çalışmada Feridun Oral'ın 0-6 yaş resimli hikaye kitaplarının MEB'in belirlediği değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel  araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmadan  elde edilen veriler doküman incelemesi yoluyla incelenmiştir. Doküman incelemesi sonucunda ortaya çıkan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Feridun Oral'ın 14 kitabı oluşturmaktadır.  Örneklem Feridun Oral'ın 0-6 yaş resimli hikaye kitapları ve 2015 Ekim ayından önce yayınlanan kitaplarıyla sınırlıdır.  Feridun Oral'ın resimli çocuk kitaplarındaki metinler  incelenerek  yer verilen değerler tespit edilip kodlar oluşturulmuştur.  Bu kapsamda olumlu değer ifadeleri dikkate alınmış, olumsuz şekilde geçen değer ifadeleri ve mecazi ifadeler araştırma kapsamına alınmamıştır. İçerik analizi ve değerlendirmenin yapılmasında MEB Değerler Kontrol listesi kullanılmıştır. Birinci aşamada kitaplar hiçbir analize tabi tutulmadan bağımsız bir şekilde okunmuştur. İkinci aşamada değer özelliği olup olmadığı kontrol edilmiştir. Üçüncü aşamada ise  hangi değer özelliklerinin olduğu incelenmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için yedi araştırmacı tarafından kitaplar bağımsız şekilde, MEB'in  değerler kontrol listesi ile değerlendirilmiş, ilk önce kodlama yapılmış daha sonra kategoriler ve temalar  oluşturulmuştur. Ayrıca araştırmanın Güvenilirliğini arttırmak amacıyla 2 alan uzmanı tarafından rastgele örneklem yöntemiyle kitaplar analiz edilmiş ve güvenilirlik %88 bulunmuştur. Araştırma sonucunda 9 kitapta "Sevgi" değeri, 10 kitapta "Yardımlaşma-Dayanışma" ve "Çalışkanlık" değeri, 9 kitapta "Nazik Olmak", "Şefkat-Merhamet" değeri, 8 kitapta "Dostluk" değeri, 7 kitapta "Hoşgörü - Duyarlılık" değeri 5 kitapta, "Aile Birliğine Önem Verme" değeri, 5 kitapta "Paylaşımcı Olmak" değeri, 4 kitapta "Sorumluluk", "Temizlik" ve "İyilik Yapmak" değeri, 2 kitapta "Doğruluk - Dürüstlük" değeri, 2 kitapta "Misafirperverlik" değerine yer verildiği görülmüştür.  Resimli çocuk kitaplarında "Sevgi", "Sorumluluk", "Hoşgörü - Duyarlılık", "Nazik Olmak", "Dostluk", "Yardımlaşma - Dayanışma", "Temizlik", "Doğruluk - Dürüstlük", "Aile Birliğine Önem Verme", "İyimserlik",  "Misafirperverlik", "İyilik Yapmak", "Çalışkanlık", "Paylaşımcı Olmak", "Şefkat - Merhamet" gibi belirgin şekilde işlenen değerlerin yanı sıra "Saygı", "Adil Olma", "Cesaret, "Vatanseverlik", "Alçakgönüllülük", "Kültürel Mirasa Sahip Çıkma" ve "Fedakarlık" gibi farklı değerlerde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değerler, Feridun Oral, Çocuk Edebiyatı, Resimli Çocuk Kitapları, MEB Değerler
Cilt 15, No 33, 61 - 86, Haziran 2017
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi