Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  8

İLİTAM Öğrencilerinin Bu Programı Seçme Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Fırat Üniversitesi Örneği

Yazar: Tuncay KARATEKE

Bu çalışmanın amacı, İlahiyat Fakültesi İLİTAM programında öğrenim gören öğrencilerin bu programı tercih etme nedenlerini ve karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yönteminin bir arada kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Nicel kısmında betimsel tarama araştırması, nitel kısmında ise durum çalışması tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2018-2019 öğretim yılının sonunda Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İLİTAM programında öğrenim gören 370 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri 25 maddeden oluşan 5'li Likert maddeleri ve 6 yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Anket formundaki öğrencilere ait demografik bilgiler ve Likert türündeki sorular SPSS programında betimsel istatistik yöntemlerinden frekans, yüzde ve aritmetik ortalama alınarak analiz edilmiştir. Açık uçlu soruya verilen cevaplar ise içerik analizi yöntemiyle kategorik hale getirilerek analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre İLİTAM programının ön plana çıkan tercih nedenleri şunlardır; din ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak, mesleğimle ilgili konularda kendimi geliştirmek, inancım ile ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak. İLİTAM programında öğrenim gören öğrencilerin ders materyalleri, öğretim üyeleri, sınav uygulamalarıyla ilgili sorunlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, İlahiyat Fakültesi, İLİTAM öğrencileri, Tercih nedenleri, Sorunlar
Cilt 18, No 39, 235 - 262, Haziran 2020
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.