Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  3

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yazar: Mücahit ARPACI

Bu araştırmada İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi (ÖMB) derslerine yönelik tutumlarını; cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma; 2011- 2012 eğitim-öğretim yılı Ankara, İstanbul, Dokuz Eylül, Ondokuz Mayıs, Uludağ ve Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 226 üniversite son sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yüksel (2009) tarafından geliştirilen 42 maddelik Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmış ve öğretmen adaylarının tutum ölçeğine verdikleri cevaplardan elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin ÖMB derslerine, öğretmenlik mesleğine ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi derslerine giren öğretim elemanlarına olumlu baktıkları, ÖMB derslerinin gerekliliğinin farkında oldukları, buna karşılık tutum düzeylerinin çok olumlu olmadığı, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı görülmüştür. Ancak üniversite değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen eğitimi, Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri
Cilt 12, No 27, 75 - 98, Haziran 2014
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi