Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  6

İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Sedef Nazlı Ural, Halil İbrahim Sağlam

Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin demokratik tutum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla tek boyutlu 34 maddeden oluşan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .94 olan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmaya, 2008-2009 eğitim öğretim yılında 471'i kız, 439'u erkek olmak üzere toplam 910 ilköğretim öğrencisi katılmıştır. Çözümlemede, Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre anne eğitim, baba eğitim, anne ve baba iş durumları için non-parametrik testlerden Kruskal-Wallis H testi yapılmıştır. Kruskal-Wallis testi sonucunda anlamlı çıkan farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri ile ilgili verilerin analizinde istatistiksel teknik olarak parametrik testlerden t testi yapılmıştır. İlköğretim öğrencilerin demokratik tutum düzeylerinin cinsiyet bakımından kız öğrenciler lehine; anne eğitim durumu bakımından annesi okumayazma bilmeyenlerin aleyhine anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Öğrencilerin sınıf düzeylerinin, babalarının eğitim durumunun, annelerinin iş durumunun ve babalarının iş durumunun demokratik tutum düzeylerini anlamlı bir şekilde farklılaştırmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Sosyal bilgiler, Demokratik tutum, Demokratik Değer.
Cilt 9, No 22, 161 - 180, Aralık 2011
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi