Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  1

Din ve Ahlâk Eğitiminin Ergenlerin Kişilik Gelişimine Katkısı

Yazar: Mehmet BAHÇEKAPILI

Bu araştırma, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) dersleri bağlamında din ve ahlâk eğitiminin ergenlik dönemi gençliğinin bazı kişilik özellikleri üzerinde oynadığı rolü belirlemeyi hedeflemektedir. Ergenlik dönemi biyolojik, fizyolojik, zihinsel ve duygusal açıdan pek çok değişimin yaşandığı ve bireyin kişilik yapısının olgunlaştığı bir dönemdir. Böyle bir değişim sürecini yaşayan gençlerin, bu dönemi daha sağlıklı ve sorunsuz geçirmeleri için, din ve ahlâk eğitiminin önemli katkılarının olaağı kanaatindeyiz. devamını oku

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  2

Öğrenci ve Öğretmen Perspektifinden Türkiye'de Arapça Öğretimi: Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Çalışma

Yazar: Selahattin Bayram

Bu nitel çalışmada XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve takip eden yıllardan günümüze kadar geçen süreçte, ortaöğretimde bir yabancı dil olarak Arapça öğretiminin nasıl gerçekleştiği ana hatlarıyla belirtilmeye çalışılmıştır. Arapça öğretiminde karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmak amacıyla Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerin ve aynı okulda görev yapan Arapça dersi öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur.  

Çalışmad öğrencilere açık uçlu sorular yöneltilerek Arapça öğretimine nasıl baktıklarının ortaya konmasına, öğretmen ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda öğretim yöntemleriyle ilgili mevcut aksaklıkların giderilmesine katkı sağlanmasına çalışılmıştır. devamını oku

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  3

İmam-Hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, İbrahim AŞLAMACI

Bu makalede Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sistemi içerisinde yer alan, haklarında en fazla konuşulan ve tartışılan kurumlardan biri olan İmam-Hatip Liselerine ilişkin Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan literatürün tespiti ve sınıflandırılması üzerinden bu konunun ele alınışına dair bir analiz yapılması hedeflenmektedir.

Bu çalışma kapsamında İmam-Hatiplerle ilgili 1951-2011 yılları arasında yayınlanan kitap, makale, bildiri, kitap bölümü ve tezlerden oluşan 155 adet akademik çalışmatespit edilerek bibliyografya oluşturulmuştur. devamını oku

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  4

Öğrencilerin Gözüyle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, Mahmut ZENGİN, Hulusi Yiğit


Cilt 9, No. 22, 103-138, Aralık 2011

Recep Kaymakcan* Mahmut Zengin** ***
Özet- Bu araştırma, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerinde okuyan öğrencilerin, fakültelerindeki fiziki, sosyal, kültürel ve akademik imkânlar, bölüm programı, bölümde verilen eğitimin yeterliliği ve bölümlerin statüsü vb. konulardaki düşüncelerini ve memnuniyet düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini 2010 yılında Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahla Bilgisi Eğitimi bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmakta olup, örneklemini ise 12 farklı bölümden 1036 öğrenci oluşturmaktadır. devamını oku

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  5

Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerleri ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları

Yazar: Aytunga Oğuz

Bu araştırmada öğretmen adaylarının, eğitim yaşantısına ilişkin demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi; eğitim yaşantısına ilişkin demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının saptanması amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, 2010-2011 Eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde pdagojik formasyon programlarında öğrenim gören ortaöğretim alan öğretmenliği öğretmen adayları oluşturmaktadır. devamını oku

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  6

İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Sedef Nazlı Ural, Halil İbrahim Sağlam

Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin demokratik tutum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla tek boyutlu 34 maddeden oluşan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .94 olan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmaya, 2008-2009 eğitim öğretim yılında 471'i kız, 439'u erkek olmak üzere toplam 910 ilköğretim öğrencisi katılmıştır. Çözümlemede, Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre anne eğitim, baba eğitim, anne ve baba iş durumları için non-parametrik testlerden Kruskal-Wallis Htesti yapılmıştır. devamını oku

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  7

Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler: Çukurova Üniversitesi Örneği

Yazar: Asım Yapıcı

Hem yalnızlık hem de dindarlık temel insanî olgu ve deneyimlerdendir. Ancak söz konusu her iki deneyim de tek boyutlu değildir. Bunlar çeşitli faktörlerin etkisiyle çok değişik biçimlerde tezahür edebilmektedirler. Dolayısıyla farklı bakış açılarından hareketle farklı şekillerde tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Bu araştırmada dindarlıkla yalnızlık arasındaki ilişki incelenmektedir. "Allah'ı iç dünyada hissetme", "namaz kılma", "oruç tutma", "dua etme", "tövbe etme", "dine önem verme" v "öznel dindarlık algısı" dindarlığın farklı görüntüleri olarak kavramlaştırılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.