Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  3

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma

Yazarlar: Engin KARADAĞ, Nuri BALOĞLU, Pınar YALÇINKAYALAR

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerce algılanan demokratik tutum düzeyleri ile öğretmenlerin demokratik değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde dizayn edilen araştırmada çalışma grubu 218 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşturuldu. Verileri analiz etmek için Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Analizi tekniği kullanıldı. Bulgular, öğretmenlerin algıladıkları demokratik tutumları ile demokratik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu gösterdi. Araştırmada elde edilen bulgular literatüre dayalı olarak tartışıldı ve yorumlandı.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Tutum, Değer, Eğitim Yönetimi
Cilt 4, No 12, 65 - 82, Aralık 2006
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi