Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  1

Martin Buber'de Varoluş ve Etik: 'Ben-Sen' İlişkisi

Yazar: Aliye ÇINAR

Bu yazı, Martin Buber'de 'Ben-Sen' (I and Thou) ilişkisini analiz eder. Buber'in ben-sen ilişkisi, gerçekliğin doğasını kişisel diyaloğun nasıl tanımlayabileceğini tasvir etmesiyle, bir diyalog felsefesidir. Bu bağlamda, şu sorulara cevap bulunmaya çalışılacaktır: Buber niçin böyle bir formül önermiştir? Önerisi hangi imaları barındırmaktaydı? Buber'in, Descartes'ın ben ya da egosuna ilave ettiği 'sen ve biz' eklentisi bu problemi çözmüş müdür? 'Ben-sen' ilişkisinin etik görünümü nasıldır? Doal ve doğaüstücü teolojinin ötesinde, bir ahlâk görüşü sunulabilmiş midir? Onun çözümü esasında hümanist bir personalizm midir?

. devamını oku

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  2

Anneden Allah'a: Bağlanma Teorisi ve İslâm'da Allah Tasavvuru

Yazar: Akif HAYTA

John Bowlby tarafından geliştirilen bağlanma teorisi, yaşam boyu süren psikolojik bir sosyal ve kişilik gelişim teorisidir. Bağlanma teorisi bebek-çocuk ve bakıcısı arasındaki bağın gelişimi ve bu ilişkinin çeşitli fonksiyonlarının daha sonraki psikolojik gelişim üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Bağlanma teorisi bebek ve çocuk üzerine yapılan çalışmaları önemli derecede etkilemiş ve yığınla araştırmaya konu olmuştur. Aynı zamanda geniş bir alana yayılarak din psikolojisi araştırmalarında a etkili olmuştur. devamını oku

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  3

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma

Yazarlar: Engin KARADAĞ, Nuri BALOĞLU, Pınar YALÇINKAYALAR

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerce algılanan demokratik tutum düzeyleri ile öğretmenlerin demokratik değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde dizayn edilen araştırmada çalışma grubu 218 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşturuldu. Verileri analiz etmek için Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Analizi tekniği kullanıldı. Bulgular, öğretmenlerin algıladıkları demokratik tutumları ile demokratik değerleri arasında istatistiksel olara anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu gösterdi. devamını oku

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  4

Türk Çocuklarının Misyonerliğe Bakışı

Yazar: Ahmet Faruk KILIÇ

Misyonerlik, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar var olan bir olgudur. Öyle görülüyor ki, bundan sonra da var olacaktır. Misyonerlik tarihi, dini, sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerle yakından ilgilidir. Misyonerliğin İslâm dünyası ve Türkiye'deki genel algılanışı onun basit bir din anlatma faaliyetinin sınırlarını aştığı şeklindedir. Bu kavramın ilköğretim seviyesindeki çocuklarımıza anlatılması çok önemlidir. Bu konu, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi müfredatı içerisinde 7. sınıf VII. devamını oku

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  5

Sosyal Din Eğitimi Modeli: ABD ve Latin Amerika Ülkeleri Örneği

Yazar: Mustafa KÖYLÜ

Yirminci yüzyılın başlarında, din eğitimi daha çok din ve insan gelişiminin psikolojik temelleriyle uğraşırken, 1950'lerden sonra, modern dünyada sosyo-ekonomik açıdan meydana gelen büyük değişikliklere binaen, daha çok dinin sosyolojik temellerine önem vermeye başladı. Bu anlayışın bir sonucu olarak, din eğitimcileri şu soruyu sormaya başladılar: "Pek çok ülkede mevcut olan temel insan haklarının ihlalini ve sosyo-ekonomik adaletsizlikleri çözmede dinlerin ne tür bir katkısı olabilir?" Bu balamda, bazı din eğitimcileri, "Sosyal Din Eğitimi Modeli" diye yeni bir din eğitimi teorisi geliştirdiler. devamını oku

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  6

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Değerlere İlişkin Görüşleri (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)

Yazar: Şenay SEZGİN NARTGÜN

Günümüz modern dünyasında bütün alanlarda çeşitli gelişmeler ve değişmeler meydana gelmektedir. Bu çerçevede, toplumdaki örgütlerin toplum içerisinde başarılı olmaları ve varlıklarını devam ettirmeleri için örgütler kendilerine yeni yollar, fırsatlar aramaktadırlar. Örgüt çalışanları da çalıştıkları örgütleri daha iyiye götürmek için yeni fırsatlar aramakta ve bunların örgüte yeni eğilim kazandıracağını düşünmektedirler. Bu bağlamda örgüt çalışanlarını harekete geçiren unsurlar çalıştıkları ögütün vizyonu, misyonu ve değerleridir. devamını oku

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  7

Cami Eksenli Din Hizmetleri

Yazar: Ahmet Onay

Bu çalışmada, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından yürütülen cami eksenli din hizmetleri ele alınmıştır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan on ilde yapılan alan araştırmasıyla, imam ve müezzinlerin cami içinde ve cami dışında yürüttükleri din hizmetlerinin neler olduğu araştırılmıştır. Araştırma sonuçları; imam ve müezzinlerin camide namaz kıldırma dışında fazla bir iş yapmadıkları şeklindeki kanaatin yanlış olduğunu, bilakis onların görev için diğer memurlardan daha fazla zaman hrcadıkları ve cami eksenli din hizmetleriyle yaptıkları iş bakımından da toplumsal kültürün devamı, ahlâki değerlerin korunması ve toplumsal bütünlüğün sağlamlaştırılması bakımından önemli görevler yürüttüklerini ortaya koymuştur. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.