Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  4

Meraklı Minik Dergisinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Ensar YILDIZ, Kübra EMİN, Şuheda BAYRAK, Büşra YIKILMAZ BARAN

Bu çalışmada, "Meraklı Minik" dergisinin değerler eğitimi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel paradigmaya uygun yürütülen çalışmanın örneklem seçiminde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Çalışmada iki farklı veri kaynağından yararlanılmıştır. Veri kaynaklarını "Meraklı Minik" dergisinin 2007-2020 yılları arasındaki 156 sayı ve okul öncesi dönem çocuğu olan 10 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak "Meraklı Minik" dergisi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayımlanan 53 sayılı ilk ders genelgesinden yararlanarak araştırmacılar tarafından geliştirilen "Değer Sınıflama Formu" kullanılarak doküman incelemesi ve ebeveynler için araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşme tekniği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada "Meraklı Minik" dergisinde toplam 26 farklı değere yer verildiği saptanmıştır. Çalışmada "Meraklı Minik" dergisinde en fazla yardımlaşma dayanışma ve estetik duyguların geliştirilmesi değerlerine rastlanırken en az adil olma, alçak gönüllülük, misafirperverlik, nazik olma, fedakârlık, vatanseverlik, değerine yer verildiği görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi çocuklarının dönem özelliği dikkate aldığında değerler eğitimi açısından derginin içeriğinin zenginleştirilmesi sonucuna ulaşılmıştır. "Meraklı Minik" dergisinin, hedef kitlesi olan okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özelliklerini dikkate alarak değer kavramlarına daha fazla yer vermesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Ebeveyn Görüşü, Okul Öncesi Dönem, "Meraklı Minik" Dergisi
Cilt 19, No 42, 113 - 151, Aralık 2021
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi