Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  5

Nasıl Bir Çocuk? (Zonguldak İlindeki Velilerin Çocuklarında Görmek İstedikleri Değerlerin Okul Türü Değişkenine Göre Analizi)

Yazarlar: Hasan Meydan, Behram HASANOV, Fatmanur DİKMEN

Bu araştırmanın amacı ortaokul ve lise velilerinin çocuklarının öncelikle sahip olmasını istediği değerleri, bu değerlerin okul tercihlerine etkisini okul türü değişkenine bağlı olarak inceleyerek okullarda değerler eğitiminin yapılandırılması ve program geliştirme çalışmalarında velilerin beklentilerinin daha fazla dikkate alınmasına katkıda bulunmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından farklı çalışmalardan yararlanarak geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket uygulaması 26-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında okulların bölgesel, akademik ve sosyo-ekonomik durumları göz önünde bulundurularak toplam beş yerleşim birimi ve 19 okulda gerçekleştirilmiştir. Anketler Zonguldak ilindeki dokuzuncu ve beşinci sınıfta çocuğu bulunan toplam 1003 veliye uygulanmıştır. Verilerin yorumlanmasında yüzde, frekans, ortalama değer, standart sapma, temel bileşenler analizi ile değişkenler arasındaki farklılaşma düzeylerinin belirlenmesinde ki-kare, t testi ve tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda velilerin değer tercihlerinin dindar, ihtiyatlı, vatansever, girişimci, uyumlu, sosyal güç, özyönelimci değer boyutlarında odaklandığı; velilerin genel olarak çocukları için en çok tercih ettikleri değerlerin dindar, vatansever ve ihtiyatlı gibi gelenek, yerel ve toplumsallığa vurgu yapan değerler olduğu; özyönelim, sosyal güç ve girişimci değer kategorilerinin oransal olarak daha az tercih edildiği; çocuklarda görülmek istenen değerler açısından genel olarak meslek liseleri ve imam-hatipler ile diğer okul velileri arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Velilerin okuldan beklentileri, Veli değerleri, Veli tutumları
Cilt 13, No 29, 149 - 190, Haziran 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.