Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  1

Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: İshak BÜYÜKYILDIRIM, Bülent DİLMAÇ

Bu araştırma, siber mağdur olmanın insani değerler ve sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma evreni 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Pendik ilçesinde bulunan ortaöğretim okullarındaki farklı sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfî yöntemle seçilen 450'si erkek, 578'i kız olmak üzere toplam 1028 öğrenciden oluşmatadır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  2

Almanya'da Yaşayan Türk Göçmenlerin Aile Değerleri

Yazarlar: Halil EKŞİ, İbrahim DEMİRCİ, Cemal YILDIZ, Füsun EKŞİ

Bu araştırmada Almanya'da yaşayan Türk göçmenlerin aile değerleri incelenmiştir. Çalışma tarama modeline uygun bir şekilde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Almanya'da yaşamını sürdüren 187 kişiden oluşmaktadır. Yaşları 18 ile 72 arasında değişen katılımcıların 135'i kadın ve 52'si erkektir. Aile, değerlerin ve kültürel özellikleri öğrenilmesi ve aktarılması konusunda en temel kurumdur. Almanya'da yaşayan Türk ailelerin değer özelliklerinin ve eğilimlerin belirlenmesi ve bu değererin hangi şartlardan etkilendiğinin ortaya koyulması kültürel özelliklerin devamlılığı konusunda politikalar eliştirilmesine yardımcı olabilir. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  3

11-12 Yaş Grubundaki Çocukların Minnettarlıkları ve Hayat Memnuniyetlerine Etki Eden Aile İle İlgili Faktörler

Yazar: Gülüşan GÖCEN

Bu araştırma, çocukların hayat memnuniyetleri ve minnettar olma eğilimlerine etki eden aileye ilişkin faktörleri (annenin ve babanın eğitim durumu, ailenin çocuğa karşı tutumu ve ailenin harcama durumu gibi) incelemeyi amaçlamaktadır. Yaşları 11 ve 12 arasında değişen 59'u erkek 75'i kız toplam (X=11.08) 134 çocuğun katıldığı araştırmada çocuklara Minnettarlık Ölçeği (McCullough ve diğerleri, 2002) ve Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Varni ve diğerleri, 1999) uygulanmıştır. Araştırmadan ede edilen bulgulara göre kızlar erkeklere göre daha çok minnettarlık eğilimi göstermekte ve daha fazla okul hayatından memnuniyet duymaktadır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  4

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Karakter Eğitimi Programları Üzerine Bir Değerlendirme (Georgia ve Florida Örneği)

Yazar: Safiye KESGİN

Amerika Birleşik Devletleri karakter eğitimi konusunda öne çıkan bir ülkedir. Amerikan eğitim tarihine baktığımızda öncelikle ahlak eğitimi, daha sonra değerler eğitimi ve günümüzde de yaygın ve güncel olarak karakter eğitimi kavramları ile ifade edilen bir değer kazandırma gayretinin varlığı görülmektedir. Öncelikle dini değerlerden desteğini alan ahlak eğitimi anlayışı esas alınırken, daha sonra giderek yaygınlaşan pozitif bilim anlayışı ve sekülerleşmenin etkisiyle devlet okullarında tamamn dinden soyutlanmış değerler eğitimi yaklaşımları benimsenmiş ve uygulanmıştır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  5

Nasıl Bir Çocuk? (Zonguldak İlindeki Velilerin Çocuklarında Görmek İstedikleri Değerlerin Okul Türü Değişkenine Göre Analizi)

Yazarlar: Hasan Meydan, Behram HASANOV, Fatmanur DİKMEN

Bu araştırmanın amacı ortaokul ve lise velilerinin çocuklarının öncelikle sahip olmasını istediği değerleri, bu değerlerin okul tercihlerine etkisini okul türü değişkenine bağlı olarak inceleyerek okullarda değerler eğitiminin yapılandırılması ve program geliştirme çalışmalarında velilerin beklentilerinin daha fazla dikkate alınmasına katkıda bulunmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından farklı çalışmalardan yararlanaak geliştirilen anket formu kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  6

Rasyonel-İrrasyonel Dikatomik İlişkilendirmelerinin Sorunlu Kıldığı Değer Zeminleri

Yazar: Muhammet ÖZDEMİR

Bu çalışmada toplumsal yaşamın akılcılaştırılmasından (rasyonalizasyon) kaynaklanan bir ikilemin Türkiye özelindeki izdüşümleri modern metinler bağlamında tartışılmaktadır. Akıldışılık (irrasyonalite), belirli bir tür akılcılaştırmaya aykırı gerçekleşen her türlü toplumsallığın niteliği olarak alınmaktadır. Tamamlanmamış bir modernlik fikri yerine baştan beri yanlış olan bir modernlik fikrinden hareket edilmektedir. Böylece aydınlanmadan beri Kıta Avrupası kültüründen dünyaya dayatılan bir ikleme değinilmekte ve Türkiye özelindeki bir değerler bağlamında bu ikilemin neden olduğu psikolojik ve toplumsal sorunlara yoğunlaşılmaktadır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  7

Türkiye'de ve Romanya'da Okutulan Ana Dili Türkçe Ders Kitaplarının Değer İletimi Açısından Karşılaştırılması

Yazarlar: Leyla ŞENTÜRK, Elif AKTAŞ

Değerler eğitimine yönelik olarak yapılan bu çalışmanın amacı, Türk Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi ile Romen Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi'ne ait ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf ana dili Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinde yer alan ulusal ve evrensel değerlerin dağılımını belirlemek ve bu açıdan iki ülke arasında bir kıyaslama yapmaktır. Betimsel doküman incelemelerine dayanan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmış, örneklem gruundaki okuma metinleri, "Değerler Tespit Formu"na (DTF) göre incelenmiştir. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  8

Dede Korkut Çizgi Filminde Yer Alan Değerler

Yazarlar: Erkan YAMAN, Fatma İ. BAYBURTLU, Betül TEKİR, Sümeyye KIRMAN

"Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul babadan görmeyince sofra çekmez."

Bu araştırmanın amacı Dede Korkut Hikâyeleri çizgi filminin değerler açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma tekniklerinin birlikte ele alındığı ?çoklu metotlar' kullanılmıştır. Dede Korkut çizgi filminde özellikle dostluk, doğruluk, saygı, ahlak kuralları, dinî değerleri geliştirici iletiler, yardımseverlik, özgüven, sabır, empati, toplumsal kurallar, liderlik ve sorumluluk değerlerinin önplanda tutulduğu bulgulanmıştır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  9

Okul Öncesi Çağdaki Çocukların "İyi" ve " Kötü" Kavram Algılarının Resim Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Yazarlar: Müge YUKAY YÜKSEL, Nilgün CANEL, Nuray MUTLU, Süheyla YILMAZ, Elif ÇAP

Bu araştırmada okul öncesi çocukların, "iyi" ve "kötü" kavramına ilişkin algılarıyla, bu kavramlara yükledikleri duygu ve değerler çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmaya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına devam eden 4-6 yaş aralığındaki 180 öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan önce iyi bir şey çizmeleri, ardından kötü bir şey çizmeleri istenmiştir. Katılımcılar tarafından yapılan çizimler, analizler sonucunda kategoriler oluşturularak kodlanmıştır. Veriler nite araştırma yöntemleriyle analiz edilmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.