Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  5

Norveç Devlet Okullarında Okutulan Din Dersi Kitaplarında İslam Dininin Sunumu

Yazar: Zehra GELİCİ

Bu çalışmanın konusu, Norveç devlet okullarında okutulan din dersi kitaplarında İslam dininin nasıl sunulduğudur. Bu sebeple 7, 8 ve 10.sınıf din dersi kitapları örnek olarak seçilmiştir. Ders kitaplarının seçiminde dinlerin daha ayrıntılı ele alındığı ve kritiğinin yapıldığı ilköğretimin ikinci aşaması tercih edilmiştir. 9. sınıf din dersi kitabında İslam yer almadığı için incelemeye dahil edilmemiştir. Öncelikle kitap içeriklerini ele aldığımız araştırmamızda, İslam konusu detaylı olarak incelenmiştir. Bu incelemenin amacı, mevcut ders itaplarında İslam dininin sunumunda aslına uygun bilgilere yer verilip verilmediği ile nesnellik ilkesine ne kadar riayet edildiği ve sonuçta İslam dininin sunumunun müfredatta belirtilen hedefle uyuşup uyuşmadığıdır. Yaptığımız araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. İlk olarak doküman analizi yöntemiyle, seçilmiş din dersi kitapları tetkik edilmiş, analiz aşamasında ise betimleme ve görüşme yöntemi kullanılarak yorumlamalarda bulunulmuştur. İncelememizin sonucunda görülmüştür ki, ders kitaplarında İslamiyetle ilgili temel bilgiler doğru olarak verilmiş fakat İslam terminolojisinin kullanımında birtakım hatalar olduğu saptanmıştır. Yine İslam dinindeki bazı konuların yanlış yorumlandığı anlaşılmıştır. Çalışma sonunda Norveç din dersi kitaplarında İslam diniyle ilgili hataların nasıl düzeltilmesi gerektiğine yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Norveç, Din dersi kitapları, İslam
Cilt 16, No 35, 141 - 158, Haziran 2018
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.