Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 35

Jenerik

35. SAYI JENERİK

Dergimizin 35. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  1

TÜBİTAK Tarafından Yayınlanan Meraklı Minik Çocuk Dergisinin Değerler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Erhan ALABAY, Büşra Hande CAN, Ayşe Betül KANDEMİR, Keziban GÜNEY

Araştırmanın amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayınlanan erken çocukluk dönemine yönelik "Meraklı Minik" çocuk dergisinin, evrensel değerlere ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler doküman inceleme yolu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, "Meraklı Minik" dergisine ait 2012-2016 yıllarında ayınlanan erken çocukluk dönemine yönelik dergilerden oluşmaktadır. devamını oku

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  2

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Amaçlarındaki Değerlerin İçerik Analizi (1936-2018)

Yazarlar: Emine KARASU AVCI, Z. Esra KETENOĞLU KAYABAŞI

Değerler toplumsal hayatta bireylerin davranışlarına ve tercihlerine yön veren önemli ölçütlerdir. Eğitim-öğretim programlarında değerler, kimi zaman örtük kimi zaman ise doğrudan kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada 1936, 1948, 1968, 1998, 2005, 2009, 2015 ve 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının amaçlarında değerlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniklerinden biri olan doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla, belirtilen programların arşi kayıtları incelenerek veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. devamını oku

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  3

Sosyal Medyanın Değer Oluşturma Sürecindeki Rolünün Öğrenci Görüşleriyle İncelenmesi

Yazarlar: Yakup AYAYDIN, Hatice YILDIZ AYAYDIN

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin değer oluşturma sürecinde sosyal medyanın rolüne ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 30 ortaokul 3. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin seçiminde ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanma dikkate alınıştır. devamını oku

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  4

İki Dünya Arasında: İşitme Engelli Ebeveynlerin İşiten Çocuklarının (CODA'ların) Kimlik Gelişimleri

Yazarlar: Furkan ERDOĞDU, Ela ARI, Firdevs Melis CİN

Bu makalede, CODA (Children of Deaf Adults) olarak tanımlanan işitme engelli ebeveynlerin işiten çocuklarının aile ve iletişim deneyimleri neticesinde edindikleri CODA Kimliğinin gelişiminin incelenmesi ve analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 4 kadın ve 7 erkek CODA ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde elde edilen bulgular; "CODA Kimliği" teması ile CODA Kimliği gelişimini şekillendiren deneyimlerini içeren "Sosyal Farklılaşma ve Çift Kültürlülük", "İşare Dili" ve "Ebeveyn Sorumluluğu ve Rol Değişimi" alt kategorileri altında toplanmıştır. devamını oku

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  5

Norveç Devlet Okullarında Okutulan Din Dersi Kitaplarında İslam Dininin Sunumu

Yazar: Zehra GELİCİ

Bu çalışmanın konusu, Norveç devlet okullarında okutulan din dersi kitaplarında İslam dininin nasıl sunulduğudur. Bu sebeple 7, 8 ve 10.sınıf din dersi kitapları örnek olarak seçilmiştir. Ders kitaplarının seçiminde dinlerin daha ayrıntılı ele alındığı ve kritiğinin yapıldığı ilköğretimin ikinci aşaması tercih edilmiştir. 9. sınıf din dersi kitabında İslam yer almadığı için incelemeye dahil edilmemiştir. Öncelikle kitap içeriklerini ele aldığımız araştırmamızda, İslam konusu detaylı olarak inelenmiştir. devamını oku

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  6

Kur'an-ı Kerim Fihristinin Değer Odaklı Analizi

Yazar: Mevlüt GÜNDÜZ

Bu araştırmanın amacı, çok sayıda materyal arasından en köklü ve yazınsal metin olan ve değişmez bilgilerle dolu Kur'an-ı Kerim'in değer eğitimi bağlamında önemine vurgu yapmaktır. Bu araştırmada, nitel araştırma metodolojisi içerisinde yer alan dokü- man inceleme yönteminden yararlanılmıştır. Doküman analizi yapılırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kur'an-ı Kerim Fihristi ve Meali" esas alınmıştır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de vurgulanan değerler tasnif edilmiş ve değerler eğitimi bağlamındaanalizi yapılmıştır. devamını oku

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  7

Türkiye'de 1999-2017 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Yazarlar: Betül KAPKIN, Zekeriya ÇALIŞKAN, Mehmet SAĞLAM

Değerler eğitimi bireyin değerleri kazanması, benimsemesi ve karakterinin bir temel unsuru haline getirerek davranışa dönüştürmesi için verilen ve hayat boyu devam eden bir eğitimdir. Bu eğitime olan ihtiyaç ve artan ilgi akademik alanda da karşılık bulmuş ve bilim insanları değer ve değerler eğitimi kavramını çeşitli şekilde ele almaya çalışmışlardır. Bu kavramların akademik bakış açısı ile ele alınmasının önemi, değerler eğitiminin insan gelişiminde ve toplumsal yapıdaki etkisi dikkate alınrak bu çalışmada Türkiye'de değerler eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. devamını oku

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  8

Okul Yöneticilerinin Karakter Eğitimi Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazarlar: İsmail KARSANTIK, Mustafa ÖZGENEL

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin karakter eğitimi yeterlik inançlarını cinsiyet, yaş, mesleki ve yöneticilik kıdemi, medeni durum, mezun olunan fakülte, mezuniyet düzeyi ve görev yapılan okul kademesi değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul/Pendik İlçesinde devlet okullarında görev yapan 227 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada "Yneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeği" kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  9

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Öğretimi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Mahmut ZENGİN, Yeliz ALTUNTAŞ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programları ve ders kitaplarında İslam dini dışında farklı din, inanç, kültür ve yorumlarla ilgili bilgilere yer verilerek öğrencilerde farklılıklara karşı anlayış, saygı ve hoşgörü kültürünün gelişmesi, ayrımcılık ve nefret oluşturacak düşünce ve davranışların önlenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'de özellikle 2000 yılından sonra uygulanan programlarda ve ders kitaplarında çoğulcu din eğitimi bağlamında diğer dinlerin ve İslam düşüncesindeki yorumların daha esnel ve objektif bir bakış açısıyla öğretimine yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.