Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  9

Okul Öncesi Çağdaki Çocukların "İyi" ve " Kötü" Kavram Algılarının Resim Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Yazarlar: Müge YUKAY YÜKSEL, Nilgün CANEL, Nuray MUTLU, Süheyla YILMAZ, Elif ÇAP

Bu araştırmada okul öncesi çocukların, "iyi" ve "kötü" kavramına ilişkin algılarıyla, bu kavramlara yükledikleri duygu ve değerler çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmaya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına devam eden 4-6 yaş aralığındaki 180 öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan önce iyi bir şey çizmeleri, ardından kötü bir şey çizmeleri istenmiştir. Katılımcılar tarafından yapılan çizimler, analizler sonucunda kategoriler oluşturularak kodlanmıştır. Veriler nitel araştırma yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, çocukların "iyi" kavramına karşılık olarak en fazla sevgi, neşe-eğlence ve mutluluk; "kötü" kavramına karşılık olarak da korku, üzüntü, kızgınlık - öfke duygularına ve 5-6 yaşta acı ve şaşkınlık duygularına yer verdikleri görülmüştür. 4-5 yaşta herhangi bir değer ifadesine rastlanmazken, 5-6'da "iyi" ile ilişkili olarak sevgi, dostluk, sorumluluk ve yardımseverlik değerlerine rastlanmıştır. "İyi" ve "kötü" temalı resimlerde doğa, gökyüzü ve doğa olayları ile hayal gücüne ilişkin şekiller en çok rastlanan temalarken, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, mor ve turuncu en çok kullanılan renkler olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk resim çizimi, Değerler, "İyi"-"kötü" kavram analizi
Cilt 13, No 29, 271 - 303, Haziran 2015
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi