Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  13

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının Öğretmenlerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Bazı Değişkenler İle İlişkisinin İncelenmesi

Yazarlar: Saide ÖZBEY, Didem TÜRKOĞLU, Aycan BÜYÜKTANIR BULDUR

Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimine ilişkin yetkinlik inançlarının; öğretmenlerin mezun oldukları okul türü, kıdemleri, yaşları, mesleği tercih etme sebepleri, sınıflarındaki çocukların sosyoekonomik durumları ve öğretmenlerin çocuk sevme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Mamak, Yenimahalle, Keçiören merkez ilçeleri ile Sivas il merkezinde Mevlana ve Alibaba mahallesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumları ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının 3?5 yaş grubunda görev yapan, araştırmaya gönüllü katılan 155 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde planlanmış olup; veri toplama araçları olarak, Milson ve Ekşi (2003) tarafından Türkçe'ye uyarlama çalışması yapılan "Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası" (KEYİS); Duyan ve Gelbal (2008) tarafından Türk toplumu için geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan "Barnett Çocuk Sevme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin karakter yetkinliği inançlarının mezun oldukları okul türü ve mesleği tercih etme sebeplerine göre anlamlı farklılık saptanırken (p<0.05); yaşları, kıdemleri ve sınıflarındaki çocukların sosyoekonomik durum değişkenleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançları ile çocuk sevme düzeyleri arasında pozitif, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırma bulguları ışığında sonuçlar tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karakter eğitimi, Okul öncesi, Öğretmen yetkinliği, Çocuk sevme
Cilt 12, No 27, 323 - 344, Haziran 2014
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.