Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  2

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Genel Amaçlarına Erişim Düzey Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Ahmet ÇAKMAK, Mustafa Fatih AY

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi amaçlarına erişim düzeyini belirleyen bir ölçek geliştirmektir. Ölçek için gerekli veriler Erzurum'daki çeşitli liselerde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden oluşan çalışma grubundan elde edilmiştir. Çalışma grubu %46,5'i (n=249) kız, %53,5'i (n=287) erkek olmak üzere toplamda 536 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın sonucunda 15 maddeli 4 boyutlu, toplamda %55.78 varyans açıklayan, geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin alt boyutları Din Hakkında Bilgi, İslam Algısı, Dinde Aklın Yeri ve İçselleştirme olarak isimlendirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen yapı, doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve bu yapının yapılan analizde onaylandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi, Ölçek geliştirme
Cilt 14, No 31, 43 - 66, Haziran 2016
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.