Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 31

Jenerik

30. SAYI JENERİK

Dergimizin 30. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  1

Türkiye'de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları

Yazar: Nurullah ALTAŞ

Bu çalışmanın amacı İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyini ve bu programların etkililik ve verimliliğini bazı değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırmanın ana amacı doğrultusunda; İLİTAM programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyi ile öğrencilerin yaşları ve kıdemleri arasındaki ilişki, İLİTAM programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin İLİTAM tercihlerine göre farklılaşma durumu, Uzaktan Eğitim veya yüz yüze eğitimin tercih edilmesnde etkili olan sebeplerin irdelenmesi ise araştırmanın alt amaçları olarak belirlenmiştir. devamını oku

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  2

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Genel Amaçlarına Erişim Düzey Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Ahmet ÇAKMAK, Mustafa Fatih AY

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi amaçlarına erişim düzeyini belirleyen bir ölçek geliştirmektir. Ölçek için gerekli veriler Erzurum'daki çeşitli liselerde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden oluşan çalışma grubundan elde edilmiştir. Çalışma grubu %46,5'i (n=249) kız, %53,5'i (n=287) erkek olmak üzere toplamda 536 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın sonucunda 15 maddeli 4 boyutlu, toplamda %55.78 varyans açıklayan, geçerli ve güvenilir bir ölek geliştirilmiştir. devamını oku

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  3

Sabır Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları

Yazarlar: Ayşe ELİÜŞÜK, Coşkun Arslan

Sabır ölçeği, bireylerin sabır düzeyleri belirlemek amacıyla Schnitker (2012) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte kişilerarası, uzun süreli (yaşam zorluklarında sabır) ve kısa süreli (gündelik yaşamda sabır) olmak üzere üç alt boyut bulunmaktadır. Ölçekte toplam 11 madde bulunmaktadır. Yedili likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .82'dir. Sabır ölçeği üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup üzerinde uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dil geçerliliği için İngilizceöğretmenliği ana bilim dalında okuyan öğrenciler karşılıklı olarak (İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış İngilizce ve Türkçe formlarından elde edilen puanlar arasında pozitif anlamlı korelasyonlar (r=. devamını oku

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  4

Felsefî ve Dinî Açıdan Birlikte Yaşamanın Temel Değerleri Üzerine Bir Analiz

Yazar: Anar GAFAROV

Bu makalede felsefî ve dinî açıdan birlikte yaşama ve onun temel değerleri konusu tartışılmaktadır. Bir giriş ve dört bölümden oluşan bu çalışmada dinî ve felsefi öğretilerin konuya ilişkin ortak söylemleri karşılaştırılarak analiz edilmiş, başta İslam dini ve felsefesi olmak üzere zaman zaman Batı filozoflarının da konuya ilişkin düşünceleri değerlendirilmiş ve böylece birlikte yaşamanın mahiyeti, temellendirilmesi, değerler alanı irdelenerek ortaya konulmuştur. Bu bağlamda makale temel soru olarak günümüz dünyasında çokkültürlülüğün ve farklılıkların olumlu yönlerinin yanısıra ?ötekileştirme? gibi olumsuzlukların da beraberinde getirdiği probleme dikkat çekmekte ve probleme ilişkin çözüm yollarını tarihi tecrübelerden ve filozofların görüşlerinden yola çıkarak tartışmaktadır. devamını oku

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  5

Ruh Sağlığı Uzman ve Öğrencilerinin Kişisel Değerlerinin Hayat Amaçları ve Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi

Yazarlar: Murat İSKENDER, Ömer AKGÜL, Gülşah TURA

Bu çalışmada, ruh sağlığı uzman ve ilgili branş öğrencilerinin kişisel değerleri ile hayatın anlamı ve dindarlık eğilimleri arasındaki ilişkiler incelemek amacıyla 829 gönüllü uzman ve öğrenciye Kişisel Değerler Envanteri, Hayatın Amacı Ölçeği ve İç-Dış Güdümlü İnanç (Dindarlık Eğilimi) Ölçeği, uygulanmıştır. Kişisel Değerler, Hayatın Amacı ve Anlamı, İç-Dış Güdümlü İnanç değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Genel olarak içten, samimi inanç sahiplerinin hayatlarını anlamlandıraları ile kişisel değerleri arasında olumlu yönde anlamlı ilişkiler görülmüştür. devamını oku

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  6

İdeolojinin Kültürel Yorumu Olarak Değerler ve Bir Değerler İdeolojisi Olarak Muhafazakârlık

Yazar: Turgay ÖNTAŞ

Çalışmada eğitim politikalarının merkezi kavramlarından ideolojinin değerler eğitimi ile bağlantısı kurulmaya çalışılmıştır. İdeolojiler ve ideolojilerin öne çıkan değerleri, ideolojinin kültürel yorum olarak değerler, duyuşsal alan eğitimi açısından değerler eğitiminin ideolojiler ile ilişkilendirilmiştir. Muhafazakârlık ideolojisinin de okulu, kültürel değerleri taşıyan ve koruyan; kültürel mirası ve değerleri yetişkinlerden kültürel bilgisi tamamlanmamış olan bireylere nakleden, böylece debu değerleri gelecek nesiller adına güvence altına alan bir kurum olarak görmesi sebebiyle değerler eğitimi ve muhafazakârlık ideolojisini ilişkilendirme girişiminde bulunulmuştur. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.