Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  5

Ortaokul Öğretim Programlarındaki Kazanımların Karakter Eğitimi Analizi

Yazarlar: Özlem GÖKÇE TEKİN, Gülay BEDİR

 Bu araştırmanın amacı ortaokul düzeyindeki bazı derslerin kazanımlar açısından karakter eğitimini ne ölçüde desteklediğini belirlemektir. Araştırmanın evrenini ortaokullara ait bütün derslerin öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise ortaokul seviyesindeki zorunlu dersler oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Programların incelenmesi için dokümantasyon tekniği kullanılmıştır. Derslere ait öğretim programları, kazanımlar açısından karakter eğitiminin içerik ve kapsamına göre ele alınarak incelenmiştir. Ortaokul öğretim programlarının analizi için on dokuz karakter değerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre derslerden hemen hepsinin karakter eğitimini belli ölçüde desteklediği belirlenmiştir. Karakter eğitimini en çok destekleyen ders ise Sosyal Bilgiler dersidir. Bu dersi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor dersleri izlemektedir. Karakter eğitiminin içerik ve kapsamıyla en az uyuşan dersin ise Türkçe dersi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonunda ortaokul öğretim programlarının, karakter eğitiminin içerik ve kapsamına uygun olarak zenginleştirilip genişletilebileceği önerisi getirilmiştir. Karakter eğitimi ile ilgili kazanımların yetersiz olduğu Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslere ait kazanımların sayısı artırılabilir. İncelenen ortaokul öğretim programlarının kazanımlarında yer almayan alçakgönüllülük ve affetme değerlerine uygun kazanımlar oluşturulabilir. Sevgi, dürüstlük, iyimserlik, kibarlık/nezaket ve sportmenlik gibi karakter değerleri ile ilişkili kazanımların sayısı arttırılabilir

Anahtar Kelimeler: Karakter, Karakter değeri, Karakter eğitimi, Öğretim programı
Cilt 17, No 38, 139 - 169, Aralık 2019
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.