Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  2

Samed Behrengi\'nin Sevgi Masalı, Bir Şeftali Bin Şeftali ve Kel Güvercinci Adlı Öykülerinin Kök Değerler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Mehrali CALP, Cezmi KAPLAN

Eğitim ve öğretim çalışmalarının bilgi kazandırmak, meslek edindirmek gibi amaçlarının yanında olumlu davranış ve değer kazandırma gibi amaçları da bulunmaktadır. Toplumun geleceğini yakından ilgilendiren millî ve evrensel değerlerin yetişen kuşaklara kazandırılması ve onlar tarafından özümsenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Samed Behrengi'nin "Sevgi Masalı", "Bir Şeftali Bin Şeftali" ve "Kel Güvercinci" öykülerini 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan on kök değer (adalet, sevgi, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) açısından incelemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, veri toplama aracı olarak doküman incelemesi tekniğine başvurulmuştur. Öykülerde bulunan değerler sınıflandırılmış ve sıklık analizi yapılmıştır. Araştırmada "Bir Şeftali Bin Şeftali" adlı öyküde sevgi, sabır, adalet, dostluk, yardımseverlik, sorumluluk; "Sevgi Masalı"nda adalet, dürüstlük, sevgi, sorumluluk, sabır; "Kel Güvercinci" de ise sevgi, adalet, yardımseverlik, sorumluluk, dürüstlük değerlerine yer verildiği ve bu öykülerin, kök değerlerin aktarımında yararlı bir eğitim aracı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bir Şeftali Bin Şeftali, Değerler Eğitimi, Kök Değer, Sevgi Masalı, Samed Behrengi
Cilt 19, No 42, 39 - 72, Aralık 2021
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi