Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  6

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri

Yazarlar: Aysel Memiş, Esma Güney Gedik

>Bu araştırmada, sınıf öğretmenlernin değer yönelimlerinin tespiti amaçlanmıştır. Tarama modeli araştırmaya Zonguldak Ereğli ilçesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan 295 sınıf öğretmeni katılmıştır. Değer yönelimleri Schwartz'ın geliştirdiği, Demirutku (2004) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Portre Değerler Anketi ile ölçülmüştür. Sonuçlara göre; sınıf öğretmenleri en çok Evrensellik değerine önem vermektedir. Bunu sırasıyla güvenlik, öz-yönelim, yardımseverlik, uyma, geleneksellik, yaşamdan haz alma, başarı, uyarılım değerleri takip etmekte ve en az güç değerine öenm verilmektedir. Tüm alt değişkenlerde evrensellik ve güvenlik en önem verilen değerken güç en az önem verilen değer olmuştur. Cinsiyete göre yaşamdan haz alma, başarı değerleri dışında aralarında anlamlı farklılık yoktur (p<.05). Yaşa bakıldığında uyarılım evrensellik, geleneksellik değerlerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür (p<.05). Medeni duruma yönelik yapılan incelemede, başarı ve uyma değerlerinde aralarında anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir (p<.05). Çocuk sahibi olma durumlarına göre başarı değerinde anlamlı farklılık (p<.05) çocuğu olmayan sınıf öğretmenleri lehinedir.

Anahtar Kelimeler: Değerler, Schwartz Değer Listesi, Sınıf Öğretmenleri
Cilt 8, No 20, 123 - 142, Aralık 2010
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.