Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  1

Etkili Annelik Eğitim Programının Annelerin Benlik Saygısına ve Anne Çocuk İlişkisine Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar: Aysel Çağdaş, Emel Arslan, Filiz Erbay, Maide Orçan

Bu araştırmada annelere verilen etkili annelik eğitiminin annelerin benlik saygılarına ve anne çocuk ilişkisine etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmanın bağımsız değişkeni etkili annelik eğitim programı, bağımlı değişkeni annelerin benlik saygısı ve aile çocuk ilişkileridir. Bu çalışmada bağımsız değişkenin bağımlı değişkenler üzerinde etkisini ortaya koymak amacıyla öntest-son test kontrol gruplu deneme modeli ile çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 6 yaşında çocuğu ola 25-35 yaş aralığında bulunan 32 ev hanımı anneler oluşturmuştur. devamını oku

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  2

Medeniyetler, Kapitalist Dünya Sistemi ve Dini Hareketler

Yazar: İsmail Demirezen

Biz bu makalede insanoğlunun failliğini gözden kaçırmayacak şekilde, medeniyerler ve dünya kapitalist sistemi yaklaşımlarının bir sentezini yaparak dini hareketlerin özelliklelerini ortaya koymaya çalışacağız. Bu çalışma da ilk olarak sekülerleşme tartışmalarına kısaca değineceğiz. Bu tartışmalar bizim medeniyetler ve dünya sitemleri bağlamında dini hareketleri incelememize temel oluşturacak. İkinci olarak medeniyetler konseptine, medeniyetlerin temelini neyin oluşturduğuna ve edeniyetlerin nasıl ortaya çıktığına değineceğiz. devamını oku

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  3

Nesne İlişkileri Kuramı ve Tanrı Tasavvuru Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Yazar: Akif HAYTA

Bu araştırmanın amacı nesne ilişkileri perspektifinden Tanrı imgesinin gelişimini tartışmaktır. Tanrı imgesinin psikanalitik yorumu konusunda Freud ile başlayan literatür, bu gün ço geniş bir alana yayılmış durumdadır. Nesne ilişkileri, dürtülerden uzaklaşıp birincil önemde olan nesnelere doğru yaklaşma vurgusunu içeren yeni bir aşamayı bildirir. Nesne ilişkileri perspektifine göre, kişinin Tanrı ile ilşkisini anlama noktasında birbirinde farklı teorisyenler büyük katkıda bulunmuştu. devamını oku

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  4

Öğretmen Adaylarının Dürüst Olmayan Davranışlarla İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

Yazar: Halil Işık

Dürüstlük tüm toplumlarda insan davranışlarına ilişkin aranan bir özelliktir. Dolayısıyla dürüst olmayan insan davranışları hiçbir toplumda kabul görmeyen davranışlardır. Dürüst olamayan davranışlar üç grupta ele alınabilir. Bunlar yalancılık, hırsızlık ve aldatmak olarak sıralanabilir. Dürüst olmayan davranışları açıklamaya yönelik kuramlar ekonomik ve psikolojik temelli olarak iki grupta ele alınabilir.

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının dürüst olmayan davranışlara iişkin deneyim ve düşüncelerini belirlemektir. devamını oku

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  5

Yaygın Din Eğitiminde İlahiyat Fakültelerinin Yeri ve Önemi

Yazar: Adem KORUKÇU

İlahiyat Fakültelerinin en önemli işlevlerinden biri, yükseköğretim düzeyinde yaygın din eğitimi alanına personel yetiştirmektir. Bu eğitim Kurumlarından mezun olan öğrenciler, belli yeterlilikleri sağlamaları halinde, kurumdal ve resmi anlamda yaygın din eğitiminin yüklenicisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı kadrolarında ve diğer özel çalışma alanlarında (televizyon, radyo, internet ortmı vb.) görev almaktadır.

Değişen yaşam koşulları, tolum profili ve toplumun eğitim düeyinin yükselmesi nedeniyle, yaygın din eğitimi alanında İlahiyat Fakültelerinin önemi giderek artmaktadır. devamını oku

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  6

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri

Yazarlar: Aysel Memiş, Esma Güney Gedik

>Bu araştırmada, sınıf öğretmenlernin değer yönelimlerinin tespiti amaçlanmıştır. Tarama modeli araştırmaya Zonguldak Ereğli ilçesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan 295 sınıf öğretmeni katılmıştır. Değer yönelimleri Schwartz'ın geliştirdiği, Demirutku (2004) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Portre Değerler Anketi ile ölçülmüştür. Sonuçlara göre; sınıf öğretmenleri en çok Evrensellik değerine önem vermektedir. Bunu sırasıyla güvenlik, öz-yönelim, yardımseverik, uyma, geleneksellik, yaşamdan haz alma, başarı, uyarılım değerleri takip etmekte ve en az güç değerine öenm verilmektedir. devamını oku

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  7

Toplumsal Değişime Dinamiklerinin Eğitim ve Öğretmenlik Mesleği Üzerindeki Etkileri

Yazar: Vahap Özpolat

Modernleşme, küreselleşme, demokratikleşme, bilgi toplumu gibi toplumsal değişme dinamikleri çağın egemen paradigmaları olarak bireysel ilişkilerden sosyal kurumlara kadar hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Eğitim kurumunu ve uygulamalarını da önemli ölçüde etkileyen bu dinamikler, öğretmenlik mesleğini de nitel değişmeye zorlamakta, öğretmenlerin sosyal ve meslek rollerini geleneksel olandan önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Belirtilen değişme dinamiklerinin gerektirdiği toplusal örgütlenme modeli, sosyal etkileşim biçimi, üretim ve tüketim tarzı, bireysel ve ulusal olanın yanında küresel ölçekte de geçerliliği olan yeni bilgi alanlarını, bilgi anlayışını, zihinsel becerileri ve değerler manzumesini gerekli kılmaktadır. devamını oku

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  8

Ahmed-i Dâ'î'nin Vasiyet-Nâme-i Nûşirevân'ındaki Eğitici Değerler

Yazarlar: Hasan Kavruk, Hülya Sönmez

Nasihat-Nâmeler, Türk ve dünya edebiyatının Önemli türlerindendir. Bunlar, özellikle çocuk gelişimini çok yönlü desteklemesi itibariyle çocuk edebiyatının da vazgeçilmez kaynakları arasında kabul edilir. Bu çalışmada 14-15. yüzyıl şairlerimizden Ahmed-i Dâ'î'nin 115 beyitlik Vasiyyet-i Nûşirevân adlı mesnevisi incelenmiş; tespit edilen değerler İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu'nda (MEB, 2006) belirtilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Programda bu değerlerle ilgili kaznımlar da tespit edilmiştir olup bu kazanımları destekleyen bölüm ve beyitler ilgili değerin başlığı altında toplanmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.